Om

  En forening med hjemsted i Strib, Middelfart Kommune

Foreningen er stiftet i 1974 og medlemsskaren består af 151 parceller beliggende på henholdsvis Færgegårdvej, Stribgårdvej, Carl Nielsens Vej, Jacob Gades Vej (nord for ringstien) samt en enkelt parcel på Sofiendalsvej. Dertil kommer yderligere 18 matrikler på tilsammen 69.727 m2 fællesarealer i størrelserne fra 1 m2 til  25.545 m2

Heraf er 5½ tdr. land fredet eng med overdrev og ca. 20.000 m2 udlagt med græs som klippes i vækstsæsonen.

Der går dyr på Stribengen


Der er tinglyst pligtigt medlemskab af foreningen for grundejere med parceller / ejendomme specifikt beliggende på udstykningen “Stribgårdens Jorder”
på de her nævnte vænger i henhold til § 15, stk.2, nr. 13 i Lov om planlægning, hvor en kommune kan beslutte, at der skal oprettes grundejerforening i for eksempel nye parcelhusområder og bestemme medlemspligt.

Foreningen har pligtigt skøde på de foran nævnte grønne arealer og har til enhver tid (jf. tinglyst deklaration pgr. 3) pant i medlemmernes ejendomme næst efter almindelig og særlig realkredit og / eller sparekasse for indtil kr. 1.200,-

Foreningen er upolitisk og har  som primære formål:

at varetage medlemmernes tarv i almindelighed
– og i særdeleshed

at virke til fremme af de opgaver som er til fælles gavn for medlemmerne, – herunder

• at forestå pasning, pleje og vedligeholdelse af de fællesarealer foreningen har skøde på.

Kontingentet er kr. 1250,- årligt pr. parcel.  Kontingent- og regnskabsår  følger kalenderåret og kontingentet opkræves hvert år i april / maj måned. Handles ejendom sker refusion for kontingent parterne imellem.

Sct. Hans aften på engen 2010