Indbydelse

Udgivet den 19. februar 2018 af Kristian Madsen

 

 

 

Afholder ordinær generalforsamling, fredag den 9. marts 2018 kl. 19.00 i Sognegården i strib.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Beretning
  Formanden
  Grønne arealer
  Legepladser
 4. Regnskab 2017
 5. Indkomne forslag
 6. Budget og kontingent 2018
 7. Valg til bestyrelsen, Suppleanter og revisorer

  På valg til bestyrelse:
  Kristian Madsen – modtager genvalg
  Bjarne Storm Rasmussen – modtager genvalg

  På valg til Suppleanter:
  Thomas Duholm-March – modtager genvalg
  Preben Svendsen – modtager genvalg

  På valg til revisorer:
  Kurt Dahl – modtager genvalg
  Varny Snejbjerg – modtager genvalg

  På valg til revisorsuppleant:
  Preben Svendsen – modtager genvalg
 8. Eventuelt

  Sager som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må skriftligt motiveret være tilstillet formanden senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse og
  sendes pr. mail til kmbm@profibermail.dk eller afleveret i formanden, Kristian Madsens postkasse på adressen Færgegårdvej 59 senest fredag den 2. marts 2018.

Traditionen tro er foreningen – i forlængelse af generalforsamlingen – vært ved et mindre traktement.
For at vi kan få bestilt mad til alle som ønsker at spise med, vil vi gerne have jeres

 

tilmelding til Ole Møller på e-mail toveole@stribnet.dk
eller på
mobil 4040 4231 / SMS senest tirsdag den 6. marts 2018

Regnskab og status for 2017 samt budgetforslag 2018 er omdelt til medlemmerne.

Strib den 8.februar 2018

Bestyrelsens forslag til behandling på Stribgårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling, i Sognegården i Strib, fredag den 9. marts 2018 kl. 1900.

Intro
I løbet af 2017 har bestyrelsen arbejdet med et projekt som er benævnt “Engprojekt 2017”.

Engprojekt 2017 omhandler det 5½ tdr. land store engareal, der ligger mellem indfaldsvejen til Strib og det område på Stribgårdens Jorder som vedrører Stribgårdens Grundejerforening og  således møder besøgende , der kommer til byen via Strib gamle Landevej.

Dertil kommer, at engen skal medvirke til at binde det nye bycenter ved Super Brugsen sammen med skole og den øvrige del af Strib. Der er et velbenyttet stisystem, hvor alle, som bevæger sig mellem bycenteret og den øvrige del af Strib, kan følge liver på engen med den grønne vækst og dyrene.

Engen er betegnet som et overdrev, hvilket betyder, at det skal henligge i græs. Arealet må ikke bebygges og opdyrkes.

Det er derfor nødvendigt, at Grundejerforeningen overtager ansvaret for indhegning og opholdsbygning til dyrene og dermed er i besiddelse af de nødvendige tilladelser.
Omkring dyreholdet er det den til enhver tid ejer af dyrene, som tager vare på dyrenes velfærd.

*

Bestyrelsen foreslår, at Engprojektet gennemføres i flere faser som er prioriteret i nedenstående:

Opførelse af sekskantet bygning tæt ved overløbsbassinet som opføres i materiale som falder naturligt ind i området
Den nye placering giver mulighed for at komme tæt til dyrene. På græsarealet langs overløbsbassinet opstilles der bænke.
Prisoverslag er ca. kr. 60.000

Etablering af ny æstetisk smuk varig indhegning af det samlede areal. Her tænkes der opsætning af et hegn, som er et “Texas hegn”, som er pæle Ø 14 pr. 3 meter og vandrette Ø 8 med vandret, hvorpå der bliver monteret trådnet.
Den nuværende indhegning er i overensstemmelse med regler for forsvarlig indhegning, men der er konstant behov for vedligeholdelse. Indhegningen optræder derfor under standard:
Prisoverslag er ca. kr. 250.000

Opdatering af den nuværende afskærmning ved kirkestien som fremover skal kunne benyttes til oplagring af foder til dyrene.
Prisoverslag ca. kr. 15.000

For at kunne realisere de tre ovenstående faser, er der behov for at ansøge fonde om økonomisk bidrag. Bestyrelsen har allerede fået tilsagn fra sponsorer til opførelse af den sekskantede bygning ved overløbsbassinet, som er ca. 75 % af prisoverslaget.
I budgettet foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender budget 2018, hvor der således er afsat kr. 25.000 specifikt til formålet.

I forbindelse med fremsendelse af ansøgning til fonde vil det være afgørende, at grundejerforeningen viser, at der er afsat økonomiske midler til projektet.

Pbv.
Kristian Madsen