Om

 

  En forening med hjemsted i Strib, Middelfart Kommune

Foreningen er stiftet i 1974 og medlemsskaren består af 151 parceller beliggende på henholdsvis Færgegårdvej, Stribgårdvej, Carl Nielsens Vej, Jacob Gades Vej (nord for ringstien) samt en enkelt parcel på Sofiendalsvej. Dertil kommer yderligere 18 matrikler på tilsammen 69.727 m2 fællesarealer i størrelserne fra 1 m2 til  25.545 m2

Fællesarealerne fordeler sig med 5½ tdr. land fredet eng med et inkluderet overdrev, der for begges vedkommende miljøafgræsses af fritgående dyr,  suppleret af en biodiversitets fremmende “vild blomstereng” med bærbuske og naturligt voksende græsarter, områder med frit voksende vegetation og høje træer – som birk, bøg, ask, eg og gran, to legepladser med legeredskaber, petangue, basket, beachwolley, fodbold o.a. samt frit tilgængelige spredte græsarealer som klippes i vækstsæsonen.

Med 151 medlemsparceller i foreningen, svarer fællesarealerne i samlet størrelse til et tillægsareal på 461,77 m2 pr. medlemsparcel.

Der går dyr på Stribengen


Der er tinglyst pligtigt medlemskab af foreningen for grundejere med parceller / ejendomme specifikt beliggende på udstykningen “Stribgårdens Jorder”
på de her nævnte vænger i henhold til § 15, stk.2, nr. 13 i Lov om planlægning, hvor en kommune kan beslutte, at der skal oprettes grundejerforening i for eksempel nye parcelhusområder og bestemme medlemspligt.

Foreningen har pligtigt skøde på de foran nævnte grønne arealer.

Tingsten på Stribengen

Kontingentet er kr. 1250,- årligt pr. parcel.  Kontingent- og regnskabsår  følger kalenderåret og kontingentet opkræves hvert år i maj måned med 30 dages betalingsfrist. Handles ejendom sker refusion for kontingent parterne imellem.