Nyhedsbrev 3 2021

Formanden, Kristian Madsen orienterer –

Jeg sidder her, en dag i november måned, og prøver at samle op på aktiviteter i grundejerforeningen siden vores sidste nyhedsbrev nr. 2 fra maj måned. Hele foråret var både vådt, koldt og blæsende. Vi oplevede ikke de lune majdage som vi ofte har oplevet  forud for sommeren. Allerede i begyndelsen juni kom varmen endelig. Så juni måned er nok en af de varmeste vi har oplevet i flere år. Alt i alt har vi haft en dejlig sommer og et meget lunt efterår. Den først frost er nu på vej fra det nordøstlige hjørne.

Plantning af vilde blomster

Mandag den 30. august blev der gennemført en besigtigelse for grundejerforenings medlemmer af de grønne arealer. Her var det primært de vilde blomster langs det grønne areal på hjørnet af Billeshave Vej og Strib Landvej. Her har grundejerforenings gartner “Have og Skov” anlagt en stribe langs Strib Landvej med vilde blomster. Der er fræset en meter af græsarealet, hvorefter der er sået vilde blomster. Her i slutning af august stod de vilde blomster i fuldt flor. Der er planet en tilsvarende stribe af vilde blomster langs stien ved Kælkebakken. Her skal striben med vilde blomster udvides til 2 meter næste år.

Bestyrelsen vil i 2022 medtage i budgettet, at der bliver anlagt flere dele af vores grønne områder med vilde blomster.

Fællesarealet ved Røjlemose vej

Besigtigelsen var også omfattet af en bestigelse af det grønne område ved Røjlemose Vej. Her har grundejerforeningens bestyrelse tidligere skrevet om ansøgning, der var sendt til Middelfart kommune “Natur og Miljø”. Grundejerforeningen modtog svar omkring sommerferien, at der var bevilliget 25.000 kroner.
En gruppen bestående af naboer omkring det grønne areal ved Røjlemose Vej har arbejdet videre med udarbejdelse af skitse, i samarbejde med bestyrelsen, på etablering af et biodiversitetsområde på det grønne areal med etablering af beplantning og vådområde. På nedenstående skitse ses det senest oplæg, der er udarbejdet.

Skitse over plantesteder

De grønne områder C og G er beplantninger. De blå områder A, B, E og F er tænkt at være områder, hvor der tilledes grundvand fra grøft og dræn.

Efter en snak med gartneren “Hus og Have” er det alene det blå område A som kan omdannes til et vådområde. Områderne B, C, D samt det grønne område på hjørnet ved stien ved transformer tilplantes med træer og buske.

Grundejerforeningsbestyrelsen sendte nedenstående spørgsmål til Middelfart Kommune “Natur og Miljø” omkring opdeling af området i flere delprojekter.

“… Med henvisning til etablering af biodiversitet på det grønne areal ved Røjlemose Vej, har Stribgårdens Grundejerforening arbejdet videre med projektet. Der er derfor i den sammenhæng udarbejdet ny situationsplan, hvor de forskellige biodiversitetsaktiviteter er opdelt i delområder…”

Grundejerforeningens bestyrelse har udarbejdet forslag til udførelse af følgende i 2021:

 1. Plantning af frugttræer i område D
 2. Etablering af blomstereng i område C og del af område  B
 3. Plantning af sommerfuglebuske i område G på begge sider af stien
 4. Etablering af underføring som afproppes under stien til grøft og drænledning langs stier til boldbanen på Færgegårdvej til område A med sikring af overskyende vand fra grøft fortsat kan ledes til nuværende rørledninger. Efterfølgende kan der etableres vådområde i område A, når der forligger en tilladelse til vandløbsregulering med tilledning af vandet fra grøft og dræn. 

Grundejerforeningsbestyrelsen vil ifm. med vores kommende generalforsamling i marts 2022 forelægge etablering af biodiversitet aktiviteter i hele området, som vist på situationsplanen. For at den hele plan kan gennemføres, skal der anvendes egne økonomiske midler samt eventuelle økonomiske midler fra fonde der understøtter biodiversitets projekter.
Det er bestyrelsen vurdering, at der kan gå flere år med etableringen af de samlede biodiversitetsaktiviteter på hele området.

Ved at flytte etablering af vådområder til foråret 2022, vil der være tid til behandle tilladelse til vandløbsregulering. Vådområdet kan desuden etableres i en tørre del af foråret med minimal nedbør.

Grundejerforenings bestyrelse vil derfor i den sammenhæng høre om hvorvidt de beskrevne aktiviteter fortsat er indenfor Middelfart Kommunes godkendelse af etablering af biodiversitet på det grønne areal ved Røjlemose Vej.

Efterfølgende er der modtaget følgende svar fra Middelfart kommune “Natur og Miljø” på ændring af projekter som er vist med blå tekst:

“… På vegne af Middelfart Kommunes biodiversitetspulje, kan jeg godt godkende de foreslåede tiltag som tilpasninger mellem den oprindelige projektansøgning til de faktiske muligheder. Dog vil jeg stille et krav: Det er ét af formålene at Middelfart Kommunes biodiversitetspulje primært anvendes til at etablere nye hjemmehørende arter.
Det vil jeg bede jer om at have fokus på i valget af planter og frø til blomstereng. Indenfor frugttræerne er det sjældent et problem, men især de på markedet mest almindelige ”blomstereng-blandinger” er meget eksotiske. Gå efter ”Vilde” eller ”danske” blandinger. Inspiration til såninger hér”… :

KLIK HER

Eller i Kommunens egen biodiversitets-guide (s.23 med eksempler på gode arter):

KLIK HER

“… Mht. buske, så giver den eksotiske sommerfuglebusk et hurtigt og tydeligt resultat. Men som med så meget andet der kommer let, er den langvarige effekt knap så god. Jeg vil foreslå at I også indplanter nogle af de hjemmehørende, danske buske der er gode for bl.a. sommerfugle (se side 16 i kommunens folder linket ovenfor). Især Kvalkved, Tørst, Vrietorn og almindelig hæg er gode (og flotte), danske arter til et bredt udvalg af de danske sommerfugle…”

Med den baggrund har bestyrelsen dermed igangsat først del af projektet som er klargøring af arealet til plantning af træer og buske som beskrevet ovenstående. Der indkøbes blandinger af vilde blomster som foreslået af Middelfart kommune. De vilde blomster kan først sås i slutningen af maj 2022.
De igangsatte projektudgifter dækkes af den godkendte bevilling.

På den kommende generalforsamling får grundejerforeningens medlemmer mulighed for at drøfte i hvilket omfang der skal etableres et vådområde som vis som område A.

I bestyrelsen er der delte meninger omkring etablering af vådområdet, idet det ikke er uden ulemper. Etablering af vådområdet vil kræve, at der tilgår fondsmidler som kan dække anlægsudgifterne.

Generalforsamlingen marts 2022

Selvom vi står foran en tredje bølge af Corona, er det bestyrelsen vurdering, at vi godt kan afholde vores generalforsamling i slutning af marts 2022. Det kan godt være, at vi i den sammenhæng skal anvende vores Corona pas.

Dyrene på engen

Får på engen 2021

 

Her i løbet af sommeren har der været passende med græs til får og heste. Som en del sikkert har bemærket, er den lille shetlandske  pony ikke længere. Ponyens syn og almene helbredstilstand var efterhånden så dårlig, at den kun have synet på det ene øje, dertil kommer at den var mærket af alderen.

Der er desuden aflivet et par stykker af de gamle får. Der er 9 lam som her i løbet af november slagtes.

Der er yderligere fortsat flere af de gamle moderfår som skal aflives. Der er behov for regenerering med tilgang af ny vædder og enkelte moderfår.

Lejla og Peter har her i forsommeren købt Thyras Rideskole som ligger på hjørnet af Røjleskovvej og Bøgelundsgyden. Her lægger de både tid og kræfter i oprydning og renovering. Familien har igennem flere år haft opstaldet heste.

I Foråret blev halm og møg gravet ud af dyreskjulet Efter en forespørgsel ved Middelfart kommune “Natur og Miljø” blev det afklaret, at den udgravede halm og møg skulle køres bort fra engen, idet det indeholdt alt, for stort indhold næringsstof.

Opsætning af plancher ved runddeler med bænkesæt

Bestyrelsen har udarbejdet tekst til plancher der skal opsættes ved runddeler og bordbænke sæt ved stien på Kirke bakken og ved overløbs bassinet ved engen. Teksten skal læses på grundejerforenings hjemmeside via en QR – kode. På den måde vil teksten let kunne opdateres.

Teksten til Plancher kan allerede læses på grundejerforenings hjemmeside.

Planchen vil indeholde en kort tekst med et billede og QR – kode. Opgaven ligger p.t ved vores trykker MV Tryk i Middelfart.

Kommende opgaver for bestyrelsen

Bestyrelsen vil herefter arbejde videre med følgende opgaver:

 • Mere natur på vores fællesarealer med etablering af blomstereng
 • Afholdelse af generalforsamling marts 2022 i Strib forsamlingshus
 • Opsætning af plancher ved runddeler med bænkesæt der fortæller om planter og dyr på engen.
 • Næste nyhedsbrev fra bestyrelsen er planlagt til februar 2022

Kristian Madsen
Formand/redaktør af nyhedsbrev

Udgivet i Nyhedsbrev | Skriv en kommentar

Hør om Biopark

Vel mødt

Du ser vilde blomster, insekter, svirrende kryb og nektarsamlere i grøftekanten i det vestlige hjørne af engen ud mod Strib Gl. Landevej, når du kommer ned ad  Ny Billeshavevej og tager et blødt højredrej mod Strib By. Du fornemmer biodiversitet, som det så fint hedder nu om dage – men, hold endelig også godt øje med trafikken hvad enten den er på rullende hjul eller gående fødder…

blomster i grøftekant

foto HP 2021

 

Udgivet i Projekt | Skriv en kommentar

Referat Generalforsamling 2021

Med måneders forsinkelse, præget af focus på smitterisiko, test, vaccinationer, coronapas, krav om afstand, mundbind og skiftende forsamlingsforbud, blev foreningens ordinære generalforsamling, langt om længe, afviklet fredag d. 11. juni 2021 i Strib Forsamlingshus, med deltagelse af repræsentanter for fyrre af foreningens 151 husstande.

CVR.nr. 3571 9881

Referat: Thomas Marcher

 1. valg af dirigent
  1. Der foreslås Preben Svendsen af bestyrelsen og dette vedtages.
  2. Indkaldelse er udsendt rettidigt
  3. Forslag er indkommet rettidigt
  4. Der er 40 husstande og generalforsamlingen er således gældende

 

 1. Valg af referent og stemmetællere
  1. Der foreslås Thomas Marcher som referent og dette vedtages

 

 1. Beretning

 

 1. Formandens beretning

Se formandens beretning.

Dertil de udsendte nyhedsbreve der fungerer som løbende opdatering af grundejerforeningen omkring bestyrelsens arbejde.

 

 1. Grønne arealer
  1. Bjarne tager ordet. Løbende arbejde med at holde områderne pæne og ryddelige. Nye tendenser peger mod biodiversitet, hvorfor der er lavet to strimler med blomster – Kælkebakken ved Carl Nielsen Vej og overfor Brugsen – sidstnævnte venligst sponsoreret af Uffe. Det er spændende at se hvad der dukker op af jorden.
  2. Området roses for den pæne stand og det forsøgs fortsat at blive holdt i samme stand.
 • Der spørges til træerne mellem Stribgårdvej og ringstien. Hertil meldes at der ikke ligger planer om at foretage ændringer. Der opfordres til at bestyrelsen observerer og overvejer om der skal foretages ændringer. Bestyrelsen tager opfordringen til efterretning.
 1. Der spørges til de store træer op langs Billeshavevej, men træerne på venstre side er kommunens og kommunen er ikke meget for at tynde ud eller fjerne træerne. Grundejerforeningen har desværre ikke indflydelse.
 2. Der spørges til om bestyrelsen kan holde stien mellem Stribgårdvej og ringstien på samme fine måde som stien mellem færgegårdvej og ringstien, hvilket bestyrelsen tager til efterretning.

 

 1. Legepladser
  1. I 2020 blev legepladserne holdt af vores gartnere.
  2. I 2021 blev der d. 5 juni afholdt legepladsdag. Oprydning, petanquebane, beach volley, gynge repareret. Der blev opstillet discgolf kurve der allerede er blevet taget i brug. Vippen bliver lavet efterfølgende.
 • Gyngen på Carl Nielsen Vej er ligeledes blevet lavet.
 1. Oprydningsdagen var en succes og der blev hygget og talt på kryds og tværs af husstande.

 

 1. Biodiversitet
  1. Der udvises interesse for vores arealer og der kommer løbende forespørgsler.
  2. Grundejerforeningen er en grøn forening og det søges at gøre så lidt som muligt ved naturen omkring os for, at fremdyrke en større biodiversitet.
 • Eksempelvis tages kun træer, hvis beboere henvender sig grundet gene af træerne.
 1. Godkendelse af beretninger
  1. Alle beretninger godkendes af forsamlingen.

 

 1. Regnskab 2020
  1. Udgifter i foreningen er typisk de samme fra år til år. Ca. 50% af kontingentet går til græsslåning og vedligehold af områderne i grundejerforeningen, der tæller 70.000m2.
  2. Foreningen kommer ud med et beskedent underskud på 3.364,59kr. af 2020
  3. Der er ved udgangen af 2020 132.000 stående på foreningens konto.
  4. Der spørges til om foreningen pålægges negativ rente af de indestående beløb, hvortil der svares, at det gør foreningen.
  5. Der spørges til de skyldige poster, hvortil kasseren forklarer.
  6. Regnskabet godkendes af forsamlingen

 

 1. Indkomne forslag
  1. Forslag omkring Egelunden og at undlade at fjerne bunddækket for at fremme biodiversitet.
   1. Bestyrelsens svar: Det ønskes fortsat at børnene skal følge tryghed ved at cykle på stien og således fortsat fjerne det høje græs og brændenælder. Bunddækket fjernes ikke.
   2. Forsamlingens holdning: Flere tilkendelser for at fortsætte som nuværende.
 • Afstemning: forslag er ikke vedtaget.
 1. Etablering af biodiversitetsområde ved Røjlemose
  1. Formanden fremlægger projekt om fremme af biodiversitet ved Røjlemosevej
   1. Projektbeskrivelse vedlægges.
  2. Bestyrelsen lægger op til at ”udlåne” området til projektet og den gruppe der skal oprettes. Fokus er ikke at få flere forpligtigelser, men fremme biodiversitet ved at lade andre tage ejerskab og udvikle området.
 • Der spørges til finansiering.
  1. Hertil svares at gruppen der etableres vil have lettere ved at søge fonde grundet der ikke er ejerskab. F.eks. forventes Nordea fonden at være positiv for støtte af projektet. Der er søgt efter 25.000kr til projektet og resten forventes finansieret ved at nedsatte gruppe skal søge ved fonde.
  2. Bestyrelsen har fokus på at det ikke må koste grundejerforeningen med ekstra omkostninger både i løbende vedligehold men også ved nedtagning af projektet og eventuel genetablering af området.
 1. Der spørges til mængden af forventet vandniveau
  1. dertil svares at det kan justeres således det ikke vil blive et problem.
 2. Der lægges op til et borgermøde om projektet således foreningens medlemmer kan blive informeret.
 3. Bestyrelsen spørger til om der må arbejdes videre med projektet, men at der ikke kan træffes endelig beslutning om påbegyndelse af selve etableringen uden det har været præsenteret på generalforsamlingen 2022.
  1. Bestyrelsens spørgsmål / forslag om videre færd bliver enstemmigt vedtaget.

 

 1. Budget & Kontingent 2021
  1. Kontingentet foreslås uændret
   1. Dette godkendes
  2. I budgettet 2021 er der afsat flere midler til fornyelser på legepladser og områder for tilsikring af fortsat attraktive områder og sikre legepladser. Dette gør at budgetoplægget lander med et lille minus.
   1. Budgettet godkendes

 

 1. Valg af bestyrelsen, suppleanter og revisorer
  1. Der foretages genvalg af alle der var på valg.

 

 1. Eventuelt
  1. Spørgsmål til trafikregulering ved Brugsen. Der er dialog med kommunen. Udfordringen med farlige situationer er mest udpræget i de mørke måneder.
  2. Bump ved trafikovergangen som hastighedsdæmpende tiltag vendes.

 

 

 

Udgivet i Referater | Skriv en kommentar

Legepladsdagen 2021

Med nogen forsinkelse fik vi dette års legepladsdag afviklet med god tilslutning og tilmed i det fineste ønskelige vejr med høj blå og skyfri himmel og med deltagere af “alle aldre”.

Stemningen var god og forventninger udelte og “Bjarnes de ristede” var uforlignelige sædvanen tro.
(forringet billedkvalitet)

Legepladsdag 2021

m
o
r
IMG_2279
s
t
u
m o r IMG_2279 s t u
Udgivet i Aktiviteter | Skriv en kommentar

Forslag: Bevar skovbund

Strib den 28.05.2021

 

Forslag til behandling på grundejerforenings generalforsamling fredag den 11. juni 2021 i Strib Forsamlingshus.

Til Stribgårdens Grundejerforening.

Vi vil gerne foreslå, at man undlader at fjerne bunddækket i den lille egeskov for enden af Færgegårdvej.

IMG_0188
IMG_0190
IMG_0191
IMG_0188 IMG_0190 IMG_0191

Vi vil gerne fremme biodiversiteten i stedet for at ødelægge den, som man har gjort de tidligere år.

Venlig hilsen

Erik og Inger

Færgegård 81.

Sendt fra min iPad

Udgivet i Indkomne forslag | 1 kommentar

Forslag: Etablering af biopark

Strib 2.06.2021

Skriftligt motiveret forslag til behandling på Stribgårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling, fredag den 11. juni 2021 i Strib forsamlingshus.
Fremsat af bestyrelsen.

Bestyrelsen har den 15. maj fremsendt ansøgning til Middelfart Kommune Natur og Miljø på 25.000 kroner fra Biodiversitets pulje efter opfordring fra en gruppe borgere der bor op til det grønne areal på Røjlemose Vej.

Der er udarbejdet en illustration som er vist på skitse som kan ses på grundejerforeningens hjemmeside.

Bevillingen kan kun gives til foreninger med eget CVR-nummer. Det er som sådan grundejerforeningen der modtager bevillingen.

Iht ansøgningen bliver der etableret en gruppe på ca. 25 borgere som bliver organiseret som forening med eget CVR-nummer som vil arbejde videre med projektet. Navnet kunne eventuel være ”Strib Biopark”.  Projektets samlede budget for etablering af et biodiversitetsområde på 100.000 kroner. Det resterende beløb vil gruppen ansøge ved fonde.

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse til, at der udarbejdes en skriftlig aftale med den nye forening i stil med forpagtningsaftalen for brug af engen til dyrehold.

Aftalen skal indeholde, at foreningen tager ansvar for etablering og vedligehold af Strib Biopark på Røjlemose Vej. Dertil kommer, at såfremt foreningen opløses med tilbagelevering af arealet skal det retableres efter aftale med grundejerforenings bestyrelse.

Det er op til grundejerforenings bestyrelse at vurdere i hvilket omfang grundejerforening engagerer sig i projektet.

P.B.V
Kristian Madsen
Formand

Udgivet i Indkomne forslag, Projekt | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2021

afholder  Generalforsamling

fredag den 11. juni kl. 19.00
i
Strib forsamlingshus.

• Dagsorden 14 05 2021

• Regnskab 2020 og budget 2021 14 05 2021

• Status 2020 14 05 2021  

• Indkommet forslag til biopark

• Forslag bevar skovbund

Udgivet i Møder | 1 kommentar

Ref.best.møde 1/12 2020

 

Strib 6.12.2020

Referat fra til bestyrelses- julemødet ved Thomas på Stribgårdvej 11

  Tirsdag de 1.12.2020 kl. 19.00 – 21.30

Mødedeltager:                    Kristian Madsen (KMA)

Bjarne Storm Rasmussen (BSR)

Jan Laursen (JL)

Thomas Duholm

Henrik Poulsen (HP)

Preben Svendsen

Henrik Mølgaard Jørgensen (HMJ)

                                           

 1. Underskrivelse og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27.08.2020

Referat fra bestyrelsesmøde den 27.08.2020 blev underskrevet

 1. Kort status grønne arealer

Klipning af græsarealer og afregning med Hus og have er afsluttet for 2020.

 • Etablering af blomsterenge på dele af vores græsarealer.

BSA kontakter Hus og Have for at få pris på græsklipning 2021 til brug for budgetlægning på næste møde i januar.

Ifm. etablering af blomstereng ved Røjlemosevej og ved kælkebakken på Carl Nielsens Vej indhentes der pris ved Hus og Have til brug for budget 2021

 1. Opfølgning på engprojektet
  • Istandsættelse af det nuværende dyreskjul

Istandsættelse af dyreskjulet er der gennemført udskiftning af taget samt udvidelse med overdækning til hestene. Der opsættes tagrende ved den tagside, hvor dyrene går ind i dyreskjulet.

BSA har kontakt til Uffe omkring udgravning foran dyreskjulet og fjernelse af halm og møg. Den udgravede jord kan placeres i hjørnet ved kirsebærtræet ved Skolestien. Halm og møg skal køres på lossepladsen. Efter udgravning skal der lægges fliser inde i dyreskjulet og ved indgangen 50x50x5 fliser

Til vedligeholdelse af dyreskjulet er der følgende

 • Oprydning Bjarne, Jan og Betty i alt 22½ timer
 • Reparation af dyreskjulet Christian og Kristian i alt 33½ time

Som tag for hjælpen får Christian Thomsen et gavekort til Super brugsen på 1.000 kroner

KM skriver nyhedsbrev til hjemmesiden sammen med julehilsen

 • Eftersyn af opsætning af Poda hegn (trådhegn på engen) og nyt fletvæv på tværhegn

Der er truffet aftale med Poda Hegn omkring opsætning af trådflet hegn på tværhegnet i december for at holde fårene adskilt mellem de to græsarealer. Dertil kommer etablering af runddel for opsætning af bænkesæt ved Skolestien ved kirsebærtræet i hjørnet ind imod kirkegården.

 • Ny forpagtningsaftale med Laila og Peter

Ny forpagtningsaftale med Laila og Peter er underskrevet. Laila og Peter er glade for at grundejerforeningen har gennemført renovering af dyreskjulet.

Lammene på engen er slaget den 27. november. Det er planen, at en del af de gamle får skal aflives. Der vil herefter være 6 moderfår og en vædder.

 • Formidling omkring planter og dyrene på engen. Herunder opsætning af info tavler med QR -koder

Henrik har efter bestyrelsesmøde sendt nedenstående med kursiv tekst til referatet.

Jeg skal blot lige orientere om, at jeg har været i kontakt med Middelfart Kommunes Tekniske Forvaltning vedr. skiltning – i øvrigt med samme medarbejder, som vi har talt med i f.b.m. placering af dyreskjulet. Han vil ikke anbefale, at kommunen skal finansiere en skilteløsning i lighed med den, som findes f.eks. i Stavrby Skov, Hindsgavl m.m.. Uagtet, at skiltene vil stå på offentlig grund, vil de skulle beskrive forholdene på arealer, som grundejerforeningen er ansvarlig for.

Han pegede i stedet på en skiltetype, som kommunen også anvender en del steder almindeligvis betegnet som alu-sandwich skilte 3-3,5 m.m. dvs. tyndere skilte, men helt vejrbestandige. De kan trykkes og påsættes direkte på stolper for få hundrede kroner. MV-Tryk, som vi i forvejen anvender til bl.a. at trykke generalforsamlingsindbydelser m.m., kan stå for udarbejdelsen af denne type skilte, som kommunen som nævnt også anvender. De velkendte skilte, som vi kender fra naturområder, f.eks. hundeskoven i Stavrby Skov, er relativt dyre, koster ca. kr. 15-20.000 pr. stk. inklusiv opsætning. 

Mit forslag er, at vi efter konsultation med MV-Tryk får udarbejdet et udkast til de billige skilte. Efter det oplyste kan vi producere 4-5 skilte for få hundrede kroner. Skiltene kan indeholde kort info om området samt en QR-kode med henvisning til vores hjemmeside. Jeg er sikker på, at måske Ib med hjælp fra os kan udarbejde en tekst, der kan bruges til skiltene, der rettelig også bør nævne, at vi har modtaget sponsorater til indhegningen m.m. Det er muligt, at holdbarheden er mindre end holdbarheden af de dyre skilte, men til gengæld kan de udskiftes og eventuelt ændres for et i den sammenhæng beskedent beløb.

 1. Status hjemmeside
  • Portrætfoto af Thomas til hjemmesiden

BSA får taget foto af Thomas ved den gule væg på terrassen på Færgegårdvej 3 som sendes til Ib til hjemmesiden.

 1. Status økonomi

Henrik har fremsendt opdatering omkring vores økonomi som viser at vi holder os inden for de aftalte budget for 2020.  Den foreløbige regnskabsoversigt viser en kassebeholdningen kr. 144.651, –

KM og Henrik udarbejder oplæg til årsopgørelse 2020 og forslag til budget 2021 til det kommende møde den 21. januar.

 1. Eventuel herunder fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes ved Jan torsdag den 21. januar 2021 kl. 19.00

KM kommer rundt til alle med en lille julehilsen

Udgivet i Referater | Skriv en kommentar

Ref. best.møde 15 / 4 2021

 

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt ved Jan

  Torsdag d 15.04.2021 kl. 19.00 – 21.30

 

Mødedeltager:
Kristian Madsen (KMA)
Bjarne Storm Rasmussen (BSR)
Jan Laursen (JL)
Thomas Duholm Marcher (TDM)
Henrik Poulsen (HP)
Preben Svendsen (PS)
Henrik Mølgaard Jørgensen (HMJ)                                     

 1. Underskrivelse og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 06.12.2020

Referat fra bestyrelsesmøde den 06.12.2021 blev underskrevet

 1. Økonomi
  • Regnskabet 2020
   • Bestyrelsen godkender regnskabet for 2020 uden kommentarer.
   • Der laves revision af regnskab, hvorefter dette gøres tilgængeligt på grundejerforeningens hjemmeside.
  • Budget 2021
  • De 25.000 kr. der har stået hensat til engprojekt om-allokeres til aktivitetstiltag:
  • Forslag til aktiviteter
   • Af vippe på legepladsen ved Færgegårdsvej
   • Nyt vippedyr til legepladsen ved Færgegårdsvej
   • Af gyngestativ ved Carl Nielsens Vej legeplads
   • Blomstereng på græsareal grænsende op til Røjlemosevej og ved kælkebakken ved Carl Nielsens Vej.
   • Borde/bænkesæt til hjørnet ved dyrene mod sognehuset/skolestien.
   • Maling af dyreskjul samt udgravning heraf.
   • Opsætning af 2 disckurve på legepladsen ved Færgegårdsvej.
  • Bestyrelsen godkender budgetoplæg på 2021.
 1. Generalforsamling
  • Der afholdes generalforsamling fredag d. 11. Juni – det er en foreløbig data og vil kunne blive ændret afhængig af Covid19 situationen samt tilhørende restriktioner.
  • Det forventes, som de øvrige år, at blive Sognehuset, der vil lægge lokaler til.
  • Tilmelding vil igen være aktuel som de forrige år således der sikres tilstrækkelig forplejning.
  • Der vil igen være forplejning ved smørrebrød og tilhørende drikkelse.
  • Indbydelse til generalforsamling udsendes 14 dage før.
  • Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 1. Kort status grønne arealer

Arbejds- og oprydningsdag

Der er fastsat oprydningsdag lørdag d. 5 Juni med start kl. 10:00 på legepladsen ved Færgegårdsvej.

Til selve dagen vil der være liste med opgaver som både store og små kan hjælpe med og der opfordres til deltagelse da erfaringen taler for en hyggelig dag.

Dagen slutter med lidt gril og dertilhørende drikkelse.

Græsarealer

Klipning af græsarealer begynder ganske snart og det vil igen være Uffe der varetager denne opgave.

Beskæring af buske og træer

Der undersøges om det er muligt at foretage beskæring af træer og buske ved fodgængerfeltet da oversigtsforholdene er dårlige og kan skabe farlige situationer ved overgangen.

Der rækkes ud til beboer på Færgegårdvej da buskads skaber dårlige forhold for passage ved lille sti ud færgegårdvej.

 1. Opfølgning på engprojektet
  • Istandsættelse af det nuværende dyreskjul

Dyreskjul er færdiggjort, men vil planlægges forskønnet med ny maling.

BSR har kontakt til Uffe omkring udgravning udvendigt foran dyreskjulet men også indvendigt samt fjernelse af halm og møg.

Den udgravede jord kan placeres i hjørnet ved kirsebærtræet ved Skolestien. Halm og møg skal køres på lossepladsen.

BSR kontakter Laila og Peter ift. hold af dyreskjul samt området omkring. Stisystemet omkring dyrene benyttes af i mange, hvorved manglende vedligehold og oprydning vil have en negativ indvirkning på oplevelsen af hele området.

 • Hegnet rundt om dyrene
  • Tråde er blevet efterspændt af Poda.
  • Der vil være et løbende vedligehold af hegnet samt opstramning heraf, hvilket Poda vil blive rekvireret til.
 • Antal dyr på engen

BSR rækker ud til Peter og Laila grundet et for højt antal dyr på engen samt en plan for hvorledes antallet kan blive nedbragt samt hvornår.

Der er på nuværende tidspunkt for mange dyr på engen og presset på området bliver for stort til ,at den ønskede plantevækst kan få tilstrækkelig plads til at komme frem.

 • Formidling omkring engen

Engen har en masse fortællinger, der er værd at få formidlet ud, både om selve området, men også plantelivet og dyrene på engen. Dette kræver selvsagt skiltning med nærmere information.

HP rækker ud for priser på fire skilte fra MV trykkeri, der i forvejen er en kendt og brugt leverandør til grundejerforeningen.

Der rækkes ligeledes ud til IB ift. tekster og link til hjemmeside således skiltene også henviser til Grundejerforeningens hjemmeside borgerne kan søge og læse endnu mere information om området.

 1. Status hjemmeside
  • Grøn forening
   • Grundejerforeningen har for længst slået sig fast på at være en grøn foreningen.
   • Bestyrelsen lægger op yderligere fokus på en ny blomstereng samt mulig plantning af frugttræer.
 • Portrætfoto af Thomas til hjemmesiden

BSA får taget foto af Thomas ved den gule væg på terrassen på Færgegårdvej 3 som sendes til Ib til hjemmesiden.

 1. Næste bestyrelsesmøde

Det er planlagt nyt bestyrelsesmøde d. 1 juni kl. 19:00 hos HMJ

 

 

Udgivet i Referater | Skriv en kommentar

Blomstereng

Der er tanker og oplæg til forslag om,  at etablere en permanent blomstereng med fortættet biodiversitet på foreningens areal ved Røjlemosevej og eventuelt ved kælkebakken ved Carl Nielsens Vej.

Emnet vil blive foreslået til drøftelse på den næst kommende generalforsamling her i 2021.
Projektet vil kunne følges her, om nogen tager opgaven op.

Mere om det senere. Se også formandens nyhedsbrev 2 2021

Blomstogeng
Blomstereng
2blåblomst
græs
Stub
sokkel
sten.
Stribgrfwiev
IMG_1473
IMG_1472
IMG_1471
IMG_1470
IMG_1469
IMG_1468
IMG_1465
IMG_1461
HaveogSkov2

Udgivet i Arealer, Grøn profil | Skriv en kommentar