Om

 

LOGOgrønt1

En forening med hjemsted i Strib, Middelfart Kommune

Foreningen er stiftet i 1974 og dens medlemsskare består af 151 parceller beliggende på henholdsvis Færgegårdvej, Stribgårdvej, Carl Nielsens Vej, Jacob Gades Vej (nord for ringstien) samt en enkelt parcel på Sofiendalsvej. Dertil kommer yderligere 18 matrikler på tilsammen 69.727 m2 fællesarealer i størrelserne fra 1 m2 til  25.545 m2

Der er tinglyst pligtigt medlemskab af foreningen for grundejere med parceller / ejendomme specifikt beliggende på udstykningen “Stribgårdens Jorder” på de her nævnte vænger i henhold til § 15, stk.2, nr. 13 i Lov om planlægning, hvor en kommune kan beslutte, at der skal oprettes grundejerforening i for eksempel nye parcelhusområder og bestemme medlemspligt.
Foreningen har derfor pligtigt skøde på de foran nævnte grønne arealer og har til enhver tid (jf. tinglyst deklaration pgr. 3) pant i medlemmernes ejendomme næst efter almindelig og særlig realkredit og / eller sparekasse for indtil kr. 1.200,-
Foreningen er upolitisk og har  som primære formål:

at varetage medlemmernes tarv i almindelighed
– og i særdeleshed

at virke til fremme af de opgaver som er til fælles gavn for medlemmerne, – herunder

• at forestå pasning, pleje og vedligeholdelse af de fællesarealer foreningen har skøde på.

To centralt beliggende legepladser med legeredskaber, beachvolley og petanque bekostet og vedligeholdt af foreningen, en mindre kælkebakke, frit tilgængelige græsarealer, skolestier og indkøbscenter, pengeinstitut, apotek, Fitness center, it service, spisested og design-møbelhandel, fodboldbaner og sportshaller med fysioterapi er en del af det nære miljø, ligesom foreningen ved særskilt aftale giver afgræsning og ophold til et dyrehold på foreningens 5½ tdr. land store engareal, der ligger parallelt med den lokale kultursti kaldet Kløverstien. 

Medlemmerne betaler et årligt kontingent til foreningens drift. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling som er foreningens øverste myndighed.

Kontingent- og regnskabsår  følger kalenderåret og kontingentet opkræves hvert år i marts/april måned.

Handles ejendom sker refusion for kontingent parterne imellem.

Årlige kontingent – se det her.