Grønne områder

Foreningen har skøde fællesarealer og grønne områder sådan som de er afmærket nedenfor på oversigten og foreningen forestår pasning, pleje og vedligeholdelse.

Område 1 – Birkelund ved Ringstien mod Røjlemosevej. Oprindelig og nuværende beplantning består af birketræer som blev plantet pga. den vandholdige bund. På stedet er der drænet for kildevæld.

Egelunden

En Egelund ud for vandfaskinen på engen og grænsende til Kløverstien friholdes for tæt undergrundsbevoksning, da børn ikke føler tryghed ved at passere den spontant opståede sti gennem bevoksningen fra stien til bunden af Færgegårdvej.
Ved stien langs Færgegårdvejens legeplads er der mod øst plantet birketræer tæt op ad de tilstødende parceller.

Område 2 – Skoven  ved Stribgårdvej – kaldet “Anemoneskoven” grænsende ud mod ringstien består af en gammel bevoksning med løvfældende træer fra før foreningens tid samt et beplantet areal bestående af  fyr og gran plantet i forbindelse med udstykningen.

Tre parceller blev ved udstykning givet til Mdf. Kommune beregnet til anlæggelse af børnehave.  Den etablerede børnehave er nu nedlagt og alle tre parceller er solgt til beboelse.

Område 3 – Carl Nielsens Vej øst – udlagt som græsareal. Fremstår som en mindre kælkebakke.

Et mindre område – Carl Nielsens Vej Nord ud mod Ny Billeshavevej var oprindelig tilplantet med birketræer i stil med område 6. Stedet er nu udlagt med græs og birketræerne stærkt reduceret.

Område 4 – “Stien” mod kælkebakken (arealet som ligger tæt bag haverne til parceller på Sophiendalsvej) – er udlagt som græsareal og strækker sig fra parcellen Carl Nielsens Vej nr. 10 mod areal 3 mod øst.

Område 5 – Trekanten mod Super Brugsen – fra begyndelsen tilplantet med fyr. Jordbunden er meget sandet på stedet og vegetationen var meget længe om at få fat.
Ved den første udstykningsplan var her planlagt opførelse af børnehave, fleretageshuse og gårdhuse. Den plan blev ikke udført.

Område 6 – Kilen ved Ny Billeshavevej
Oprindelig beplantning er birketræer med en randbeplantning af vild rose. Al anden vegetation er selvsået.

Der findes birk, bævreasp, røn, kirsebær, hyld, bregner, vild rose, klematis, taks, tjørn, cypres – o. fl. arter – for de flestes vedkommende selvsået.

I områdets vestlige hjørne findes silt.
En sporadisk udtynding af store birketræer tæt på naboparceller blev gennemført i 2008.
Forår 2018 er der påbegyndt yderligere udtynding af de mange birketræer på stedet. 15 træer er fjernet.

Område 7 – engarealet – matr. nr. 1amz – stort 25.545 m2  eller godt og vel  5 tdr. land / to en halv hektar.

 

På stedet er der etableret et overfladebassin og der er kommunalt nedgravede rørledninger for spildevand og kloak.

For ethvert gravningsarbejde betales strukturskadeerstatning til foreningen.

Et åløb leder afvanding langs med arealet i nordlig retning. Åen udsættes for jævnlige oprensninger af kommunen. Ulemper derved skal tåles. Vandledningen fortsættes fra engarealet i en faskine og derefter i lukkede rør.

Engarealet er delvist karakteriseret som et overdrev og der holdes græssende dyr på arealet af hensyn til formålstjenlig og nænsom naturpleje.

Stien langs med arealet er en skolesti og er kategoriseret som en kultursti – en kløversti forstås. Stien binder “Ny og Gammel Strib” sammen og giver førstehånds naturoplevelser til forbipasserende og fastboende ved sin åbne, luftige og grønne fremtoning.

Område 7.a. – Areal ud mod Røjlemosevej –  udlagt med græs – en pumpestation (?) ses ikke på oversigten.

Legepladsen v/ Færgegårdvej er udlagt med græs og med enkelte store træer mod Færgegårdvej. Legefaciliteter, petangue og beach wolleyebane er

Legeplads ved Færgegårdvej

placeret i den sydlige ende. Der findes rør til bålplads og grill.
Faciliteter er etableret og bekostet af foreningen som forestår vedligeholdelsen.

Legepladsen v/ Carl Nielsens Vej er udlagt med græs og med en halv snes store birketræer samt få syrener. En petanguebane er placeret i den østlige side. Der findes rør til bålplads og grill.

Legeplads ved Carl Nielsens Vej

Et klatrestativ er placeret i den vestlige ende hvor der findes gynger og vippe. og mål til boldspil samt en flisebelagt basketbane med to kurve.
Faciliteter er etableret og bekostet af foreningen som forestår vedligeholdelsen.
Et skur og en transformator er placeret i det nord-østlige hjørne ud mod stien.

Tilsyn med de grønne områder – se bestyrelsen. Klik her.