Privatlivspolitik

EU’s persondataforordning som trådte i kraft den 25. maj 2018 kræver, at foreningen som webstedsejer udarbejder en specifikt formuleret privatlivspolitik vedrørende håndtering og åbenhed af og om medlemmernes persondata.

Foreningens privatlivspolitik pr. 28. august 2018

Stribgårdens Grundejerforenings dataansvar:
Foreningen, som du er medlem af, behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger, vi behandler, samt hvordan vi behandler dine personoplysninger. Dette sker for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens angivne formål. Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:
Stribgårdens Grundejerforening er dataansvarlig, og foreningen sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Til dette formål har bestyrelsen udpeget en dataansvarlig, der kan kontaktes, såfremt du f.eks. har spørgsmål.

Kontaktoplysninger på foreningens dataansvarlige:
Foreningens CVR-nr: 35 71 98 81
Kontaktperson: Henrik Poulsen
Adresse: Færgegårdvej 5, 5500 Middelfart
Telf.: 27 13 20 04
Mail til dataansvarlig for privatlivspolitik Henrik Poulsen: hauspoul@hotmail.com

Behandling af personoplysninger
Foreningen behandler følgende person- og kontaktoplysninger som navn, foreningsadresse, postadresse, e-mailadresse.

Ved foreningsadresse forstås adressen på ejendommen, der er beliggende i foreningens område.
Ved postadresse forstås den adresse, som du har oplyst som kontaktadresse, såfremt du ikke bor på foreningsadressen.

Lovlige grunde til behandling er særligt
Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
At det er nødvendigt for at opfylde dit medlemskab af foreningen
Behandling, der måtte følge af lovkrav
Behandling, der måtte kræve nærmere samtykke fra dig i den pågældende situation.

Formål med behandling af medlemsoplysninger
Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, indkaldelse til generalforsamling, udsendelse af generalforsamlingsreferat
Som led i foreningens aktiviteter
Administration af din relation til foreningen

Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang foreningen behandler dine medlemsoplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til foreningens pligter jf. vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning af og registrering af betaling af kontingent, evt. forfølgning af restancer, herunder retslig inkasso.
Videregivelse af almindelige personoplysninger til Parcelhusejernes Landsforening i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med foreningens evt. medlemskab heraf jf. databehandleraftale med Parcelhusejernes Landsforening.
Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i en periode efter din udmeldelse af foreningen (se afsnittet opbevaring og sletning af dine personoplysninger).

Samtykke
Foreningens behandling af dine personoplysninger baserer sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.

Foreninger
Videregivelse af dine personoplysninger
Foreningen videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Foreningen opbevarer dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstem-melse med følgende kriterier:
Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer foreningen dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for ophør af medlemskab.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når foreningen behandler person-oplysninger om dig:
Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at henvende dig til foreningens dataansvarlige. Den dataansvarliges kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger foreningen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald de nødvendige ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Foreningen forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Revisionshistorik
Bilaget er udarbejdet af Stribgårdens Grundejerforenings bestyrelse den 28. august 2018.