Deklaration

 DEKLARATION

pkt. 1.

På de enkelte parceller må kun opføres et fritliggende parcelhus til brug for een familie. Ejendommen må kun bygges i een etage, og der må ikke være udnyttet tagetage: Dog skal Middelfart Byråd være berettiget til at dispensere fra denne bestemmelse og tillade byggeri i 2 etager eller med udnyttet tagetage, hvis byrådet skønner, at husets beliggenhed og arkitektoniske udformning gør en sådan bebyggelsesform rimelig.

pkt. 2.

Ejeren af den enkelte parcel har fuld hegnspligt mod alle offentlige arealer og grønne områder, veje og stier. I forholdet mellem de enkelte parceller gælder hegnslovens almindelige regler. Ønskes hegn plantet inden naboparcellen er solgt, skal hegnet bekostes af vedkommende grundejer alene.

pkt. 3.

Den til enhver tidværende ejer af de enkelte parceller er forpligtiget til at være medlem af Stribgårdens Grundejerforening, der overtager vedligeholdelsen af fælles grønne arealer, evt. vedligeholdelse af fælles veje og fælles antenneanlæg, og grundejerforeningen er berettiget til at opkræve bidrag herfor i henhold til vedtægternes bestemmelser. Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de grønne arealer. Grundejerforeningen har til enhver tid pant i ejendommen næst efter almindelig og særlig realkredit og / eller sparekasse for indtil kr. 1.200,-.

pkt. 4.

Ejeren har pligt til at renholde veje i halv vejbredde, for hjørnegrunde gælder pligten således begge veje.

pkt. 5.

Såvel sælgerne som grundejerforeningen har ret til at fremføre forsyningsledninger af enhver art over de af nærværende servitut omhandlende parceller. Køberne af parceller kan få udleveret oplysninger over forsyningsledningernes placering og er pligtig til at reparere enhver skade, der påføres disse af ham selv eller de af ham engagerede folk eller entreprenører. Det samme gælder skader på veje og fortove. Såfremt der på grunden er dræn, er parcelejeren pligtig til at føre disse til nærmeste regnvandskloak.

pkt. 6.

Parcellen eller del af denne må ikke anvendes til oplagsplads, ligesom der ikke må opføres skur eller lysthus. Parceller må ikke anvendes til anbringelse af beboelsesvogn, campingvogn eller lignende og skal til enhver tid være holdt i orden, således at spredning af ukrudt ikke finder sted. Hegn skal være opsat senest 1 år efter overtagelsen, uanset om bebyggelse har fundet sted eller ej.

pkt. 7.

Påtaleretten tilkommer Middelfart Byråd.