Forening

<<LOGOgrønt

er en forening med hjemsted i Strib, Middelfart Kommune.

Foreningen er stiftet i 1974 og den består af 151 parceller beliggende på henholdsvis Færgegårdvej, Stribgårdvej, Carl Nielsens Vej, Jacob Gades Vej (nord for ringstien), en enkelt parcel på Sofiendalsvej samt yderligere 18 matrikler på tilsammen 69.727 m2 fællesarealer i størrelserne fra 1 m2 til  25.545 m2.

Der er tinglyst pligtigt medlemskab af foreningen for grundejere med parceller / ejendomme specifikt beliggende på udstykningen “Stribgårdens Jorder” på de her nævnte vænger.
Foreningen har pligtigt skøde på de foran nævnte grønne arealer og har til enhver tid (jf. tinglyst deklaration pgr. 3) pant i ejendommen næst efter almindelig og særlig realkredit og / eller sparekasse for indtil kr. 1.200,-

Foreningen er upolitisk og har  som formål:

• at varetage medlemmernes tarv i almindelighed og

i særdeleshed
• at virke til fremme af de opgaver som er til fælles gavn for medlemmerne, herunder

• at forestå pasning, pleje og vedligeholdelse af de fællesarealer som foreningen har skøde på.

Medlemmerne betaler et årligt kontingent til foreningens drift.

Kontingentet er kr. 1250,- årligt pr. parcel.  Kontingent- og regnskabsår  følger kalenderåret og kontingentet opkræves hvert år i april / maj måned.

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. 

Handles ejendom sker refusion for kontingent parterne imellem.