Referat Generalforsamling 2021

Med måneders forsinkelse, præget af focus på smitterisiko, test, vaccinationer, coronapas, krav om afstand, mundbind og skiftende forsamlingsforbud, blev foreningens ordinære generalforsamling, langt om længe, afviklet fredag d. 11. juni 2021 i Strib Forsamlingshus, med deltagelse af repræsentanter for fyrre af foreningens 151 husstande.

CVR.nr. 3571 9881

Referat: Thomas Marcher

 1. valg af dirigent
  1. Der foreslås Preben Svendsen af bestyrelsen og dette vedtages.
  2. Indkaldelse er udsendt rettidigt
  3. Forslag er indkommet rettidigt
  4. Der er 40 husstande og generalforsamlingen er således gældende

 

 1. Valg af referent og stemmetællere
  1. Der foreslås Thomas Marcher som referent og dette vedtages

 

 1. Beretning

 

 1. Formandens beretning

Se formandens beretning.

Dertil de udsendte nyhedsbreve der fungerer som løbende opdatering af grundejerforeningen omkring bestyrelsens arbejde.

 

 1. Grønne arealer
  1. Bjarne tager ordet. Løbende arbejde med at holde områderne pæne og ryddelige. Nye tendenser peger mod biodiversitet, hvorfor der er lavet to strimler med blomster – Kælkebakken ved Carl Nielsen Vej og overfor Brugsen – sidstnævnte venligst sponsoreret af Uffe. Det er spændende at se hvad der dukker op af jorden.
  2. Området roses for den pæne stand og det forsøgs fortsat at blive holdt i samme stand.
 • Der spørges til træerne mellem Stribgårdvej og ringstien. Hertil meldes at der ikke ligger planer om at foretage ændringer. Der opfordres til at bestyrelsen observerer og overvejer om der skal foretages ændringer. Bestyrelsen tager opfordringen til efterretning.
 1. Der spørges til de store træer op langs Billeshavevej, men træerne på venstre side er kommunens og kommunen er ikke meget for at tynde ud eller fjerne træerne. Grundejerforeningen har desværre ikke indflydelse.
 2. Der spørges til om bestyrelsen kan holde stien mellem Stribgårdvej og ringstien på samme fine måde som stien mellem færgegårdvej og ringstien, hvilket bestyrelsen tager til efterretning.

 

 1. Legepladser
  1. I 2020 blev legepladserne holdt af vores gartnere.
  2. I 2021 blev der d. 5 juni afholdt legepladsdag. Oprydning, petanquebane, beach volley, gynge repareret. Der blev opstillet discgolf kurve der allerede er blevet taget i brug. Vippen bliver lavet efterfølgende.
 • Gyngen på Carl Nielsen Vej er ligeledes blevet lavet.
 1. Oprydningsdagen var en succes og der blev hygget og talt på kryds og tværs af husstande.

 

 1. Biodiversitet
  1. Der udvises interesse for vores arealer og der kommer løbende forespørgsler.
  2. Grundejerforeningen er en grøn forening og det søges at gøre så lidt som muligt ved naturen omkring os for, at fremdyrke en større biodiversitet.
 • Eksempelvis tages kun træer, hvis beboere henvender sig grundet gene af træerne.
 1. Godkendelse af beretninger
  1. Alle beretninger godkendes af forsamlingen.

 

 1. Regnskab 2020
  1. Udgifter i foreningen er typisk de samme fra år til år. Ca. 50% af kontingentet går til græsslåning og vedligehold af områderne i grundejerforeningen, der tæller 70.000m2.
  2. Foreningen kommer ud med et beskedent underskud på 3.364,59kr. af 2020
  3. Der er ved udgangen af 2020 132.000 stående på foreningens konto.
  4. Der spørges til om foreningen pålægges negativ rente af de indestående beløb, hvortil der svares, at det gør foreningen.
  5. Der spørges til de skyldige poster, hvortil kasseren forklarer.
  6. Regnskabet godkendes af forsamlingen

 

 1. Indkomne forslag
  1. Forslag omkring Egelunden og at undlade at fjerne bunddækket for at fremme biodiversitet.
   1. Bestyrelsens svar: Det ønskes fortsat at børnene skal følge tryghed ved at cykle på stien og således fortsat fjerne det høje græs og brændenælder. Bunddækket fjernes ikke.
   2. Forsamlingens holdning: Flere tilkendelser for at fortsætte som nuværende.
 • Afstemning: forslag er ikke vedtaget.
 1. Etablering af biodiversitetsområde ved Røjlemose
  1. Formanden fremlægger projekt om fremme af biodiversitet ved Røjlemosevej
   1. Projektbeskrivelse vedlægges.
  2. Bestyrelsen lægger op til at ”udlåne” området til projektet og den gruppe der skal oprettes. Fokus er ikke at få flere forpligtigelser, men fremme biodiversitet ved at lade andre tage ejerskab og udvikle området.
 • Der spørges til finansiering.
  1. Hertil svares at gruppen der etableres vil have lettere ved at søge fonde grundet der ikke er ejerskab. F.eks. forventes Nordea fonden at være positiv for støtte af projektet. Der er søgt efter 25.000kr til projektet og resten forventes finansieret ved at nedsatte gruppe skal søge ved fonde.
  2. Bestyrelsen har fokus på at det ikke må koste grundejerforeningen med ekstra omkostninger både i løbende vedligehold men også ved nedtagning af projektet og eventuel genetablering af området.
 1. Der spørges til mængden af forventet vandniveau
  1. dertil svares at det kan justeres således det ikke vil blive et problem.
 2. Der lægges op til et borgermøde om projektet således foreningens medlemmer kan blive informeret.
 3. Bestyrelsen spørger til om der må arbejdes videre med projektet, men at der ikke kan træffes endelig beslutning om påbegyndelse af selve etableringen uden det har været præsenteret på generalforsamlingen 2022.
  1. Bestyrelsens spørgsmål / forslag om videre færd bliver enstemmigt vedtaget.

 

 1. Budget & Kontingent 2021
  1. Kontingentet foreslås uændret
   1. Dette godkendes
  2. I budgettet 2021 er der afsat flere midler til fornyelser på legepladser og områder for tilsikring af fortsat attraktive områder og sikre legepladser. Dette gør at budgetoplægget lander med et lille minus.
   1. Budgettet godkendes

 

 1. Valg af bestyrelsen, suppleanter og revisorer
  1. Der foretages genvalg af alle der var på valg.

 

 1. Eventuelt
  1. Spørgsmål til trafikregulering ved Brugsen. Der er dialog med kommunen. Udfordringen med farlige situationer er mest udpræget i de mørke måneder.
  2. Bump ved trafikovergangen som hastighedsdæmpende tiltag vendes.

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.