Referat fra generalforsamling 2019

Referat fra Stribgårdens Grundejerforenings Generalforsamling 
i Sognegården i Strib den 8. marts 2019 kl. 19.00
Fremmødte: 45 deltagere fordelt på 29 parceller

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent:

Preben Svendsen blev valgt enstemmigt som dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og at indbydelse med regnskab og budget var fordelt til medlemmerne den 22. februar.
Som referent blev Ole Møller valgt og som stemmetællere blev Ib Møller Hansen og Gert Hansen valgt.

2. Formandens beretning:

a) Kristian Madsen berettede om årets aktiviteter. Beretningen er vedlagt i sin helhed sammen med referatet.

Ib Møller Hansen oplyste, at der i byggetilladelsen af 1982 er beskrevet, at der ikke må op- bevares foder til dyrene i det nuværende dyreskjul.

Arne Mathiassen gjorde opmærksom på, at der først et halvt år efter forelå referat fra generalforsamlingen på hjemmesiden efter en rykker til formanden.
Formanden beklagede, at referatet ikke var tilgængelig kort efter generalforsamlingens afholdelse, hvilket skyldes en kommunikations brist i bestyrelsen mellem kasserer og formand, så det er alene bestyrelsens ansvar.
Referatet er normalt alene underskrevet af dirigent og referent. Jf. § 9 i vedtægterne er det anført at forhandlingsprotokol fra generalforsamling underskrives af dirigent og bestyrelsen. Generalforsamlingen anbefaler, at § 9 bliver opdateret ved generalforsamlingen i 2019, således, at det kun er dirigent og referent der under skriver referat fra generalforsamlingen.

Arne Mathiassen undrede sig over, at fårene ikke blev klippet i sommer, hvor det var meget varmt i en længere periode. Desuden stillede Arne Mathiassen to spørgsmål til beretningen. Spørgsmål: Ansvar for hegn og dyreskjul, er grundejerforeningen klar over forsikringsforholdene? Spørgsmål 2: Hvem har ansvaret ved en ulykke, når dyrene bryder ud af indhegningen?
Formanden ønskede at udarbejde en skriftlig besvarelse af begge spørgsmål, som indrykkes på grundejerforeningens hjemmeside.
Formanden understregede, at grundejerforeningen forventer en regulering af antallet af dyr. Her supplerede Ib Møller Hansen, at landbrugsloven beskriver antal dyreenheder pr m2. Med et areal på ca. 5.000 m2 svarer det til ca.2 heste og 8 får.

Formanden understregede, at bestyrelsen vil overholde krav til antal dyre enheder, som er beskrevet i landbrugsloven. Bestyrelsen vil desuden følge anbefaling til antal dyre enheder fra Middelfart Kommune, så plantefloraen på engen kan genskabes.

b) Bjarne Storm Rasmussen berettede om vedligeholdelse af de grønne arealer. Her er der indgået kontrakt med en fastpris for græsslåning. Dertil kommer, at der bliver klippet kanter langs alle græsarealer.
På boldbanen på Færgegårdvej er slåning ved Beach – volley og kælkebakke passet af Ib Rask. Gartnerteamet består af Jan Laursen, Ib Rask og Bjarne Storm Rasmussen.
Beplantninger får mere eller mindre lov til at vokse i eget tempo. Der er dog i vinteren fældet en del birketræer som skabte en del skygge og svineri med det gule frø m.m. Der tages derfor kun aktion ved henvendelse fra beboere.

Lørdag den 13. april 2019 kl. 10.00 – 13.00 bliver der indkaldt til oprydningsdag. Indkaldelse til plantedag bliver husstands omdelt.

c) Jan Laursen berettede om vedligeholdelse af legepladser på Færgegårdvej og Carl Nielsen Vej. Her er der gennemført almindelig vedligeholdelse, som blev gennemført i forbindelse med plantedag.
Formandens beretning og beretning om grønne arealer og legepladser blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Indkomne forslag
a) Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til godkendelse
I februar 2018 gav bestyrelsen TREFOR tilladelse til opførelse af ny transformer på det grønne areal ved pumpestationen ved Røjlemosevej. Grundejerforeningen får i den sammenhæng 17.702 kroner i ulempe erstatning.
I grundejerforeningens vedtægter fremgår det ikke klart, om bestyrelsen kan give den nødvendige tilladelse. Derfor fremsætter bestyrelsen tilladelsen til placering af Transformer på det grønne areal ved Røjlemosevej til godkendelse af generalforsamlingen.
P.b.v.
Kristian Madsen
Formand

Formanden begrundede forslaget med, at tinglysning muligvis ikke kunne godkendes, hvis ikke der var en godkendelse af placering af transformeren af generalforsamlingen.
Forslaget blev enstemmigt godkendt.

b) Bestyrelsen har fremsat forslag til opdatering af vedtægterne § 8 til godkendelse.
§ 8
Bestyrelsen varetager foreningens interesser i overensstemmelse med dennes formål.

Bestyrelsen tager beslutning om anvendelse af foreningens pengemidler i overensstemmelse med et af generalforsamlingen vedtaget budget.

Budgettet udarbejdes af bestyrelsen og udsendes til foreningens medlemmer senest samtidig med mødeindkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen behandler sager som af foreningens medlemmer indsendes til generalforsamlingens eller bestyrelsens afgørelse.

Ny § 8 (rød tekst – ændring)
Bestyrelsen varetager foreningens interesser i overensstemmelse med dennes formål.

Bestyrelsen er bemyndiget til at godkende placering af forsyningskabler og andre tekniske infrastrukturanlæg på grundejerforeningens arealer.

Bestyrelsen tager beslutning om anvendelse af foreningens pengemidler i overensstemmelse med et af generalforsamlingen vedtaget budget. Budgettet udarbejdes af bestyrelsen og udsendes til foreningens medlemmer senest samtidig med mødeindkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen behandler sager som af foreningens medlemmer indsendes til generalforsamlingens eller bestyrelsens afgørelse.
P.b.v.
Kristian Madsen
Formand

Formanden motiverede forslaget med, at Grundejerforeningen med de 70.000 m2 skal forvente placering af kabler, skabe med videre på grundejerforeningens arealer. At bestyrelsen godt kan vurdere, hvornår generalforsamlingen skal indkaldes for at give tilladelsen til placering af infrastrukturanlæg på grundejerforeningens arealer.
Forslaget blev enstemmigt godkendt.

c) Bestyrelsen har modtaget forslag fra Morten Færgegårdvej 86 på e-mail.

Hej Kristian
Bedre sent end aldrig, men tænker det lige går.
Sidste år til generalforsamlingen, blev der efterspurgt forslag til legepladserne. I vores husstand vil vi gerne komme et forslag, om et eventuelt legehus til legepladsen på Færgegårdvej. Som inspiration kunne det ligne legehuset der er placeret på legepladsen, som ligger mellem Super brugsen og havet (den sti der fører derned)
Håber I kan bruge forslaget
Vh.
Morten
Færgegårdvej 86

Bestyrelsen støttede forslaget og vil tilstræbe at bygge et nyt legehus inden for det godkendte budget, dog ikke et Kompan legehus.
Forslaget blev enstemmigt godkendt.

4. Regnskabet 2018
Kassereren fremlagde årsopgørelse og balance for generalforsamlingen. I den sammenhæng kunne generalforsamlingen konstatere, at der var en række slåfejl i det fremlagte materiale.
De 25.000 kroner som generalforsamlingen godkendte til nyt dyreskjul, er ikke en del af driften og er derfor en del af den samlede bankbeholdning. I det godkendte budget 2018 er der afsat 25.000 til vedligehold af hegn.
Regnskabet 2018 blev godkendt af generalforsamlingen med følgende bemærkninger.
• Bestyrelsen udarbejder sammen med revisorer en opdateret balance, hvor erstatning fra TREFOR medtages 17.702 kroner som udstående debitor. Dertil kommer at indtægterne fra julekoncert på 27.000 kroner skal fremgå af balancen på aktiv siden. Den nye opdaterede årsopgørelse samt balance lægges på grundejerforeningen hjemmeside.

5. Budget og kontingent 2019
Kassereren forlagde budget 2019 for generalforsamlingen. Det gav anledning til spørgsmål til beløbet til dyreskjul på 60.000.
Formanden oplyste, at beløbet til ny dyreskjul på 60.000 er erstatning fra TREFOR på 17.702, overskud fra julekoncert 27.000 kroner og de 25.000 kroner som generalforsamling godkendte i 2018.
Det er bestyrelsens hensigt, at redegøre for engprojektet på hjemmesiden. Målet er at få tilladelse fra Middelfart Kommune til opførelse af ny dyreskjul. Herefter bliver der arbejdet med formidling om engen og dyrene.

Der er mulighed for at få adgang til midler til formidling. Det er bestyrelsen opgave at udarbejde en samlet helhedsplan for engprojektet for den resterende del, der omfatter udskiftning af de 1.400 m hegn inkl. budget. Først når planen er godkendt af generalforsamlingen, igangsættes de enkelte delelementer i planen. På den måde vil der ikke blive brugt noget af budgettet før den samlede plan er på plads
Budget blev enstemmigt godkendt

6. Valg til bestyrelse
Alle blev genvalgt inkl. suppleanter og revisorer
Bestyrelsen består herefter af;
 Kristian Madsen Færgegårdvej 59
 Ole Møller Færgegårdvej 23
 Bjarne Storm Rasmussen Færgegårdvej 3
 Henrik Poulsen Færgegårdvej 5
 Jan Laursen Carl Nielsen Vej 13

Suppleanter:
 Thomas Dueholm Stribgårdvej 11 (1. suppleant)
 Preben Svendsen Carl Nielsens Vej 6 (2. suppleant)

Revisorer:
 Varny Snejbjerg Færgegårdvej 25
 Kurt Dahl Færgegårdvej 69

Revisorsuppleant
 Preben Svendsen Carl Nielsens Vej 6

7. Eventuelt
Bestyrelsen vil indkalde til en særlig arbejdsdag på engen, hvor der skal foretages oprydning og reparation af hegn mv.
Fra en generalforsamlingsdeltager blev der spurgt, om generalforsamlingen ikke kunne være en hverdag fremfor en fredag, der ofte er en familieaften.
Formanden takkede dirigenten for indsatsen. Tilsvarende blev deltagere takket for deres bidrag til en god dialog.
Efter spisningen spillede Jørgen Tee fra Færgegårdvej 57 på guitar og sang egne sange.

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.