Persondataforordning

Formanden orienterer fra sin sejlende ferie et sted på bølgen blå hvor kursen er Horsens – Snaptun:

EU’s persondataforordning som trådte i kraft den 25. maj 2018 kræver, at foreningen som webstedsejer udarbejder en specifik formuleret privatlivspolitik vedrørende håndtering af medlemmernes persondata og derved lever op til lovens krav.

Opgaven med at formulere  en privatlivspolitik er prioriteret til at foregå, når bestyrelsen mødes igen efter sommerferien. Ved samme lejlighed udpeger bestyrelsen blandt egne rækker en dataansvarlig til at forestå håndteringen og til at fungere som kontaktperson udad til og til medlemmerne.

Her på hjemmesiden har foreningens privatlivspolitik fået sit eget faste punkt som ses under menupunktet “Forening” på menulinjen.

Da foreningens privatlivspolitiks ordlyd er under bearbejdning og siden er under udarbejdelse, er tekstens indhold endnu ikke tilgængelig for læserne / medlemmerne, men vil blive det snarest. Bestyrelsen arbejder som sagt  på sagen.

Udgivet i Info | Skriv en kommentar

Nyhedsbrev 2. kvartal 2018


I fortsættelse af forrige års sidste nyhedsbrev er der afholdt generalforsamling fredag den 9. marts 2018.
Til generalforsamlingen var der et rigtigt fint fremmøde.
Som god sædvane er der en god dialog, hvor grundejerforeningsmedlemmer giver rigtig god feedback til bestyrelsen og forenings aktiviteter. Her må vi dog erkende, at vi gennem de senest år kun har afholdt én fælles oprydningsdag.
På generalforsamlingen har bestyrelsen fremlagt projektforslag, hvor grundejerforeningen tager en mere aktiv rolle omkring engen og dyrehold på engen. Bestyrelsen har gennem 2017 drøftet forholdene på engen med Laila og Peter. Der er enighed om, at Laila og Peter har ansvar for dyreholdet. Grundejerforeningen går ind og hjælper med oprydning på engen. Herunder overtagelse af etablering af nyt hegn og etablering af nyt dyreskjul til fårene.
Nyt dyreskjul og hegn er en omkostning som er skønnet til ca. 350.000 kroner.
Hvis omkostningen skal bæres af grundejerforeningens medlemmer, vil det være en udgift pr. medlem på ca. 2350 kroner. Bestyrelsen er derfor af den opfattelse, at der skal sendes ansøgninger til fonde om tilskud til nyt dyreskjul og hegn. I den sammenhæng blev der i budget 2018 afsat 25.000 kroner som blev godkendt af generalforsamlingen.
I forbindelse med med fremsendelse af ansøgning til fonde er det vigtigt, at grundejerforeningen viser vilje og pondus til at bidrage økonomisk og fremadrettet indregner vedligeholdelse i budgettet.
Dyreskjul og hegn vil have en levetid på min 20 år. Årlig vedligeholdelse vil skønsmæssigt være i en størrelsesorden på ca. 5.000 – 10.000 kroner.

På generalforsamling efterlyste bestyrelsen medlemmer som har erfaring med ansøgning til fonde. Hvis du har viden i den sammenhæng, er du velkommen til at kontakte formanden.

Generalforsamlingen afsluttes med fællesspisning og hyggeligt samvær.

I forlængelse af generalforsamlingen er der behandlet forslag til regulering af birketræerne i Grundejerforeningens områder. Birketræerne er oprindelig plantet til at beskytte de øvrige træer og buske som gror langsomt. Birketræerne i området mellem Carl Nielsens Vej og Jacob Gades Vej er efterhånden i en størrelse omkring 12 – 15 m, så der er en del der lider af pollen og skygge. Træfældningslauget har derfor været samlet for at få fældet de største birketræer til stor glæde for de omkringboende.

Til efteråret bliver de resterende birketræer fældet. I den sammenhæng kan træfældningslauget godt bruge flere af foreningens medlemmers hjælpsomme hænder til lauget. Alle der deltager i træfældningen får ligeligt andel i det træ der bliver fældet. Kontakt Bjarne hvis du vil være medlem af træfældningslauget.

Den 14. april blev der afholdt oprydningsdag, hvor der var et meget fint fremmøde. Bestyrelsen havde i den sammenhæng opstillet en prioriteret liste af opgaver der var til udførelse. Alle opgaverne blev gennemført, hvilket også var til stor glæde for foreningens gartnerteam. Den fine tilslutning er måske fordi vi sammen med kontingentopkrævning omdelte flyer, hvor der var beskrevet, hvilke opgaver der skulle udføres.
Stor tak til de mange deltagere.
Med det store grønne område er det altid plads til flere, så sæt kryds i kalenderen april 2019.
Her i april har vi kunnet følge læmningen på engen, hvor der er født 11 ny lam, som med sol, og varme allerede er skudt godt i vejret.

Med genetablering af det tværgående hegn ved kirkestien har det været muligt at holde får og heste adskilt, hvilket er vigtigt i den første 2-3 uger efter at lammene er født. I den sammenhæng har vi kunne se, at der manglede et dyreskjul til hestene. Hestene søger ofte skjul under store grantræer. Så her ser vi, at det er nødvendigt med to dyreskjul til henholdsvis, får og heste.
Det varme sommervejr i maj har i den grad sat sit præg på væksten af det grønne på foreningen område, som med græs og træer er i en størrelsesorden på ca. 70.000 m2,  så vore gartnere har haft en travl periode fra medio april til medio maj. Læs resten

Udgivet i Nyhedsbrev | Kommentarer lukket til Nyhedsbrev 2. kvartal 2018