Græs og beplantning

Tilsyn med grønne områder og eng:

Ansvarsområdets kontaktperson se under bestyrelse

Da den del af udstykningen af Stribgårdens Jorder, som vedkom den vordende grundejerforening, var tilendebragt og veje, stier og fortove var blevet belagt med asfalt og fliser, fællesarealerne var tilplantet og arealer tilsået med græs og da en grundejerforening var blevet stiftet, da afleverede L.A.B. og Anlægsfirmaet Wad og Kortegaard udstykningen til grundejerforeningen.

Det indebar at den beplantningen som i dag danner basis for vegetationen på foreningens arealer, den havde foreningen indledningsvis ingen indflydelse på, i og med at der endnu ikke var dannet en grundejerforening.
Foreningen holdt stiftende generalforsamling på Hotel Staurby den 1. oktober 1974. Da alle praktiske gøremål og formaliteter var på plads, overdrog L.A.B. den nystiftede forening et fuldt færdigt radio- og TV antenneanlæg og et kontant pengebeløb på 100.000 kroner til økonomisk sikkerhed, til foreningen.
Gennem årene har foreningen ved egne aktiviteter og medlemmers frivillige arbejdskraft foretaget en omfattende efterbeplantning og udskiftning af visne planter der aldrig fandt rodfæste.

Den første beplantning og tilsåning bestod af eg, birk, gran, røn, elm, hassel, hyben og græs. Andre sorter er kommet til siden. Enten som udvalgte arter eller ved selvsåning.

Efter to større moderniseringer af Radio- og TV antenneanlægget overdrog Stribgårdens

Radio- og Tv antennesokkel hvor engang foreningens TV-mast stod.

Grundejerforening på et tidspunkt sit anlæg til Strib Grundejer- og  Antenneforening for at de to foreninger fremover kunne drage fælles fordel af en “stordrift”.  Ved den lejlighed blev Stribgårdens Grundejerforenings medlemmer også medlem af Strib Grundejer og Antenneforening formedels et årligt kontingent på kr. 25,- som indeholdes i det årlige antennebidrag. Foreningens antennemast blev derefter solgt som lysmast til en sportsforening.

L.A.B. = Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse. En organisation som tog afsæt i 1930’ernes arbejdsløshed og som iværksatte mangt og meget vidt forskellige projekter. Bl.a. udstykningen af Stribgårdens Jorder.  Et tidligere projekt med den selvsamme udstykning blev ved kommunesammenlægningen i 1970 sat i bero og  L.A.B. tog over og fuldførte projektet med få ændringer. En projekteret børnehave på højen på modsatte hjørne ved Super Brugsen blev dog aldrig til noget.