Engen<

Følger du ringstien ved overfladebassinet og går i nordlig retning eller går du den modsatte vej fra Røjle Mose, så har du i begge tilfælde bebyggelse på din ene side og en eng på din anden side. Engareal – godt og vel 5 tønder land stort – er ejet af Stribgårdens Grundejerforening og arealet er kategoriseret som et såkaldt overdrev.

De oprindelige overdrev, var de gamle landsbyers fælles græsningsarealer og de har som overdrev i tidligere tider haft en væsentlig større betydning, end overdrev har nu om dage. Men som overdrev indtager arealerne i vor tid en særstilling,  idet overdrevene nu nyder en vis form for beskyttelse – en slags fredning – ved, at alle overdrev på 2500 m2 og derover er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven.
En del af foreningens eng nyder altså en vis form for beskyttelse. Den må derfor -som overdrev – ikke omlægges, gødskes, kalkes eller sprøjtes, hvis ret skal være ret.

Engen – som naturtype – er derfor afhængig af, at blive afgræsset af kreaturer, af heste eller af får.  Den omstændighed indebærer, at den nævnte type dyr netop har en væsentlig rolle for vedligeholdelsen af arealet og begrænsningen af vildt voksende vegetation. At de tre husdyrracer i forening – gående på samme areal – tilmed giver den bedst tænkelige bakterieflora i jordbunden til modvirkning af sygdomme i dyrenes hove og klove, er en fordel som dyreholdere, med dyr på overdrev,  lægger vægt på.

Lige fra foreningens start – og fra den tid i 1975, hvor foreningens fik skøde på fællesarealerne, og dermed også engen – har man været vidende om stedets særstilling som overdrev. En naturlig tilgang til engarealets pasning, pleje og vedligeholdelse, er derfor netop en afgræsning af området med de nævnte dyrearter, sådan som foreningens skiftende bestyrelser just har foranlediget, via aftaler med de dyreholdere og brugere man igennem årene har samarbejdet med.

Tilladelser til dyrehold på engarealet – trods den relative tætte bebyggelse på alle sider – har derfor blot været “en formsag”, som løbende er blevet bekræftet de ejere, der til forskellige tider har deres dyr gående på foreningens eng og iøvrigt  opfylder de gældende officielle bestemmelser og en § 10 tilladelse .

29-House-iconTil sidens top

asterisk-orange-icon

Tingstedet

Der ligger tretten sten i en cirkel på engen. Just sådan var stenene placeret i tidligere tiders tingsteder. En fjortende sten ligger lidt fra de andre i nordlig retning.
Et fungerende byting / tingsted i Strib, har man i ældre tid aldrig haft. Havde man ærinde ”på Tinge”, så gik turen til Middelfart.

Et tingsted i Strib – placeret på engen – var en tanke som for år tilbage modnedes hos en af foreningens bestyrelser og siden – i begyndelsen af 1990’erne – blev bragt til udførelse.  På en af foreningens mange plantedag – placerede man ved fælles hjælp stenene hvor de nu ligger.
Et tingtræ blev plantet i cirklens midte, men fandt ikke rodfæste. Gennem de efterfølgende år blev der gentagne gange plantet nye træer i stencirklens midte, men ingen af de unge træer formåede at slå rødder og fandt hverken grobund eller næring for videre vækst i det rene strandsand, som undergrunden på stedet består af.

Nærmest som et skulpturelt vingesus ligger stenene og vidner om en svunden tid. De taler deres eget tavse sprog og vækker undren og eftertænksomhed hos forbipasserende.

tingsted2

På det sted hvor tingstenene ligger, afviklede grundejerforeningen –  i de tidligste år af foreningens eksistens – nogle engfester med folkedans og vandafkølede pilsnere, sodavand og andre læskende drikke. Der blev grillet forskellige former for kød, og der blev ristet pølser over gløder mens den daværende dyreholder demonstrerede fåreklipning og kørsel med hestespand.

Sct. Hans på engen med bålafbrænding og båltale

Et mangeårigt medlem af foreningen har ved en sammenkomst fortalt, at den lille vold som ses i umiddelbar nærhed af tingstedet, efter sigende skulle være en rest af det meget gamle voldanlæg, der i tidernes morgen var en del af ”Gammel Slot”, som man ser rester efter ved Strib Nordstrand. Nogle antyder også, at jordvolden er en rest af den gamle vej – eller linjeføring til Strib – som gik bag om hvor kirken blev bygget i 1911.

29-House-iconTil sidens top