Vedtægter

LOGOgrønt

Vedtægter 

§ 1

Foreningens navn er Stribgårdens Grundejerforening, og den er en upolitisk sammenslutning af grundejere på Stribgårdens jorder.

§ 2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes tarv i almindelighed og specielt at virke til fremme af de opgaver, som er til fælles gavn for medlemmerne, herunder fællesarealer m.m.

§ 3

Der er som grundejer på Stribgårdens jorder tvunget medlemskab af foreningen, og medlemmerne svarer til foreningen et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentopkrævningen sker ca. 1. april hvert år. Hver parcel giver ret til 2 stemmer og dermed også adgang for 2 stemmeberettigede personer

§ 4

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 5

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med foreningens love og de af generalforsamlingen tagne beslutninger.
Endvidere vælges 2 suppleanter, 2 revisorer samt en suppleant for sidstnævnte. Denne paragraf kan ikke ændres så længe foreningen består.

§ 6

Bestyrelsen vælger af sin midte ved simpel stemmeflerhed en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

§ 7

Møder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

§ 8 

Bestyrelsen varetager foreningens interesser i overensstemmelse med dennes formål.

Bestyrelsen tager beslutning om anvendelse af foreningens pengemidler i overensstemmelse med et af generalforsamlingen vedtaget budget.

Bestyrelsen er bemyndiget til at godkende placering af forsyningskabler og andre tekniske infrastrukturanlæg på grundejerforeningens arealer.

Budgettet udarbejdes af bestyrelsen og udsendes til foreningens medlemmer senest samtidig med mødeindkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen behandler sager som af foreningens medlemmer indsendes til generalforsamlingens eller bestyrelsens afgørelse.

§ 9

Ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsen. For at gyldig beslutning kan tages på et bestyrelsesmøde, må mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til stede.

§ 10

Formanden, og i hans fravær næstformanden, fører forsædet ved bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne. I tilfælde af stemmelighed gør formandens (næstformandens) stemme udslag.

§ 11

Bestyrelsen indkalder revisorer til revision af årsregnskabet.
Revisorer gennemgår regnskabet med bilag og påfører eventuelle påtegninger.
Kasserer og formand deltager i revisionen.
Regnskabet fremlægges hvert år på den ordinære generalforsamling.
Den samlede bestyrelse er ansvarlig for foreningens midler, og foreningens medlemmer hæfter ligeligt fordelt, økonomisk og ansvarligt ved fælles hjælp for foreningens forpligtelser.
Bestyrelsen udarbejder en årsopgørelse, der udsendes til foreningens medlemmer senest samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 12

Kassereren må ikke kunne hæve af foreningens midler uden formandens medunderskrift. Alle regninger, hvis udgift ikke er vedtaget af generalforsamlingen eller bestyrelsen, skal være påtegnet af formanden, før de betales af kassen.

§ 13

Foreningens arkiv opbevares af formanden.

§ 14

Revisorerne har pligt til, så ofte anledning gives, men mindst en gang årligt, at gennemgå foreningens regnskab og kontrollere beholdningen.

GENERALFORSAMLINGEN

§ 15

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Denne er beslutningsdygtig, når mindst 15 parceller er til stede. Kun generalforsamlingen kan ophæve eller ændre vedtægter, hvilket i givet fald skal ske med 2/3 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede.

§ 16

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, inden udgangen af marts måned. Den skal varsles 14 dage forud med en skriftlig meddelelse indeholdende dagsorden, årsopgørelse, budget og eventuelle forslag. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent og sekretær
 2. Beretning
 3. Den reviderede årsregnskab forelægges
 4. Fastlæggelse af årligt kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg
 7. Bestyrelse
 8. Suppleanter til bestyrelsen
 9. Revisor
 10. Revisorsuppleant
 11. Eventuel

§ 17

Sager, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må skriftligt motiveret være tilstillet formanden senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Forhandlingerne ledes af en dirigent, der vælges ved simpel stemmeflerhed.

§ 18

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes:
a. Efter beslutning af den ordinære generalforsamling
b. Efter beslutning af bestyrelsen
c. Efter begæring fra mindst 25 medlemmer.
Sådan begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af formulerede forslag. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 14 dage efter begæringens modtagelse og indkaldes med 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse.

§ 19

På den ordinære generalforsamling afgår hvert år skiftevis 2 og 3 af bestyrelsens medlemmer, første gang ved lodtrækning, dog kan formanden og kassereren ikke være på valg samtidig. Genvalg kan finde sted.

§ 20

Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot et medlem ønsker det. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, tirsdag den 1. oktober 1974.

Karl Blaabjerg
Arne Andersen
Kurt Christiansen
Grethe Nielsen
Jytte Sørensen

Ændret på generalforsamlingen den 28. januar 1994.

Ændret på generalforsamlingen den 11. februar 2000.

Ændret på generalforsamlingen den 19. marts 2004

Ændret på generalforsamlingen den 6. februar 2009.

Ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2016

Ændret på generalforsamling den 8. marts 2019