Grundstof

Foreningsbladet “Grundstof” som var et lokalblad for Stribgårdens Grundejerforenings medlemmer, udkommer ikke mere. Bladet blev startet da man i foreningen havde savnet at kunne formidle planlagte gøremål, fællesaktiviteter og almene problemstillinger, ud til foreningens medlemmer. Gennem årene der fulgte, udfyldte bladet til fulde de behov man havde haft og de ønsker man fra begyndelsen havde lagt i at udgive et sådant blad.
27 årgange blev lokalbladet “Grundstof” udgivet inden det i 2010 blev afløst af digitale værktøjer. Nu er bladet fortid, man hører ikke længere papirets knitren, man bøjer ikke længere æselører eller fugter en finger når der skal bladres.
Som et historisk vidnesagn ligger de enkelte blade nu uvirksomme hen i foreningens arkiv. Bladene er blevet en del af historien og af den kultur som har udspillet sig her på lokaliteten.
gsmutte

Nr. 1 april 1980

1grundstofDet første foreningsblad udkom i april måned 1980. Det blev skrevet, klippet, klistret, fotokopieret og foldet til A5-format. Hæftet og runddelt – og udgifterne var små.
Bestyrelsen deltes om de forskellige opgaver med indlæg og bidrog primært med stof fra hver deres ansvarsområder.
Aktivitetsplanen omfattede fællesarealer, beplantning, legepladser, mellemfolkeligt samvær, motion og afholdelse af Sct. Hans med bålafbrænding, konkurrencer og afsyngelse af midsommervisen, bagning af snobrød  og meget andet.

En container ordning omfattede fjernelse af haveaffald og andet brugt som man ønskede bortskaffet.

Der blev den gang kørt stærkt med knallerter på stierne. Foreningen søgte om skiltning og stedet blev besigtiget med deltagelse af ordensmagten. Under besigtigelsen kom en knallert kørende i fuld fart og strejfede meget belejliget ordensmagten, hvorved en skiltning blev bevilget lige på stedet.  Formanden begik et indlæg om emnet i bladet. Kort tid efter så man skiltning på stedet om knallertkørsel forbudt.

Nr. 2 september 1980

2Grundsto1980

 

Dette nummer var blevet udvidet til at omfatte  16 sider og trykning blev udført med Egon Hartig som mellemmand.
I bladet læste man om forslagskassen som havde sin permanente plads på Brugsens opslagstavle og det blev annonceret hvor ofte den blev tømt.

Et unavngivet indlæg med titlen: “Der er så meget” fortæller –
“Der er så meget, vi går og tænker på, som vi ikke kan snakke om. Vi er generte og lidt bange, usikre og vores problemer gemmer sig i skallen, vi går rundt i.
Mennesker er som appelsiner, vi har allesammen skræl på. Men vi behøver at tale sammen og være os selv. Vi må løse op for vores hæmninger og finde ud af, hvad det hele drejer sig om. Deltage lidt i hinanden”.

I dette nummer af “Grundstof” præsenterer bestyrelsen en plan for året pasnings- og vedligeholdelsesarbejder med fællesarealer, beplantning og legepladser.
Store Plantedag bliver annonceret. Der skrives om at Sct. Hans aften afvikles i silende regn og at børn og voksne kæmpede sig igennem sækkevæddeløb og ske/æg konkurrencer som blev afviklet i flere heats.  En suveræn vinder af  den vanskelige fløjtekonkurrence blev “Egon Kikseknuser” i tiden 32.6 sekunder. Han kunne dét dér med at have noget i munden og blæse samtidig.
Sportsudvalget efterlyser i dette nummer en større tilslutning til deres aktiviteter. Legepladsudvalget afhold arbejdsaktiviteter i maj måned med deltagelse af 15 – 20 medlemmer.
Containerne bruges flittigt og ordningen fungerer til fuld tilfredshed. Der blev i dette nummer af foreningsbladet annonceret løvfaldsfest og den 14. december arrangerede bestyrelsen “Julehalløj” i Idrætshallen.

Nr. 3 september 1981
3Grundstof1981Redaktionen på foreningsbladet er nu Erik Thorning, Arne Andersen, Ib Møller Hansen, Steen Nybo Nielsen og Anders Balle – alle er de identiske med bestyrelsen. Der er det år 143 husstande. Kontingentet er 500 kroner årligt og enkelte parceller er fortsat ubebyggede og der klages over, at de ubebyggede parceller ligger misligholdte hen og spreder uhensigtsmæssigt meget ukrudt.
De to grundejerforeninger, Strib Grundejer- og Antenneforening og Stribgårdens Grundejerforening, drøfter modtagelse af satellit TV-programmer. Der tales om naturgas og et offentligt møde iværksættes i Strib Idrætshal. En note i bladet anfører, at mange møder op og at spørgelysten var stor, men oplysningerne sparsomme og meget mangelfulde.  Mere end halvdelen af dette nummer af foreningsbladet omhandler naturgas og spildevandsafgift samt energi. En ny afgift på spildevand er forestående. Der afholdes Sct. Hans i strålende solskin og mange mødte frem.

Kurt Christiansen – kaldet Beslagsmeden – havde lejemål på engen. Han skriver lidt om dyreholdet på engen og anmoder om, at man undlader at smide forskelligt affald ind på engen til skade for dyrene, der  kan finde på at æde det. En lørdag i maj er der fåreklipning og interesserede kan møde op. Der skrives om affald på afveje og en annoncering om store plantedag er fastsat til at løbe af stablen den 10. oktober. Der tales om hvorvidt der kunne laves hastighedsbegrænsende foranstaltninger på Færgegårdvej, Stribgårdvej og vængerne. En henvendelse med løsningsforslag til Forvaltning og vejmyndigheder gav negativt resultat.
En “klip-ud-note” giver det enkelte medlem mulighed for – med individuel underskrift – at give bestyrelsen tilsagn om at kunne gå videre med en eventuel anke. Sagen toner ud og mister sin aktualitet.

3. årgang april 1982

3årgGrundstof1982

Redaktionen som er lig med bestyrelsen består af Erik Thorning, Kristian Madsen. Ib Møller Hansen, Steen Nybo Nielsen og Arne Andersen.

På opfordring af en yngre medborger bringes en artikel om, at hundejere sørger for, at deres dyr ikke efterlader “visitkort” på sportspladsen.
Ina og Kurt Christiansen afholder lammedåb på engen og tidspunktet er annonceret til at være den 5. juni kl. 14.00 Alle børn er velkomne til at deltage i dåben og opfordres til, forud senest kl. 12 at aflevere en seddel med navneforslag. Der er is til alle deltagende børn og de voksne kan købe vand og øl. Det anbefales at man eventuelt medbringer tæppe, klapstol, kaffe og brød.

En tyr ved navn “Borsa” residerer på engen sammen med 12 får med lam.
Steen Nybo Nielsen skriver i et indlæg om, hvorvidt der er fejl i husinstallationernes stikdåser på grund af en for stor modstand med for svage signaler til følge.

En flok damer, der sætter pris på lidt motion efterlyser med-motionister til ugentlige 5-kilometers løbeture.

Året 1982 er året hvor foreningen køber danske statsobligationer. 20.000 investerede kroner giver en pålydende værdi på 28.000 som giver 17 % i rente.
Ved generalforsamlingen i marts blev der nedsat et beplantningsudvalg bestående af Fini L. Jensen, Kristian Madsen, Ib Møller Hansen og Johnny Olsson.  Beplantningsudvalget bruger seks sider til at beskrive forskellige tiltag. Legepladsudvalget har store planer for legepladserne og et større anlægsarbejde er forestående.
Ina og Kurt byder til engbal “Under det store træ” og samling af træ til Sct. Hans bålet optager en del tid. Der sendes en skrivelse til Miljøankenævnet for at opponere mod den nye spildevands-aflednings-afgift.

3. årgang november 1982

3årgGrundstofnov1982

I dette blad annonceres, at Middelfart Kommune har lovet at ordne området omkring overløbsbassinet. Kommunen agter at sætte hegn omkring vandhullet. Der er opsat bænke på trekantsområdet ved Røjlemosevej og Ringstien. Et foto viser, at der plantes 9 stk.  hængebirk i græsrabatten på vænget Færgegårdvej 49 – 69. Til vænget Færgegårdvej 1 – 23 stilles en lignende ressource til rådighed.
Der efterplantes med vildrose, birk og 100 fyr på hjørnet af Sofiendalsvej og Ny Billeshavevej.

Kristian Madsen bringer et helside indlæg om foreningsbladet Grundstof hvori  han plæderer for debat, fornyelse og skærpet opmærksomhed og  bibeholdelse af den gode kvalitet samt at bladets økonomi har brug for tilførsel af ressourcer via annonceindtægter.
En billedserie af en velbesøgt lammedåb viser stor deltagelse af børn og voksne. Der blev ved dåben demonstreret hvordan man klipper et får.
Ina og Kurt Christiansen havde arrangeret engbal om aftenen. De havde sørget for dansegulv og kulørte lamper. 50 – 60 beboere deltog og et enkelt vænge havde henlagt deres vejfest til engen. Hele arrangementet beskrives som en succes.

Debatten om Lokal-TV er på sit højeste og der drøftes sammenlægning af antenneanlæg. Nogle viser større entusiasme end andre. Der efterlyses frivillig arbejdskraft til julestuearrangementet og på bagsiden af bladet ses, at området efterhånden har et rigt fugleliv – man ser en kollage af føderhuse, foderbrætter og besøgende mejser. Bladet er på 16 sider.

4. årgang april 1983

4årgGrundstofapr1983Bladudvalget, Ib Møller Hansen, Åge Kristensen, Kristian Madsen, Inger Rask og Jørgen Schelde har været på arbejde med at tegne annoncer før udgivelsen af denne årgangs første nummer. Bladet  præsenterer sig nemlig ved udgivelsen med reklamer for første gang.

Bladet er fortsat på 16 sider og indlæggene handler om aktiviteter i 1983. Legepladserne omtales flittigt. Forskelligt på en opslagstavle bliver berørt. Indlæg fra kassereren som bekendtgjorde, at foreningen har skiftet bank og derved opnået et større renteudbytte.  Det var ved den lejlighed at foreningen fik flyttet de 100.000 kroner som Lab havde doneret foreningen.
1983 var året hvor foreningen blev tilmeldt PBC – Banker & Sparekassers betalingsservice. Medlemmerne kan, ved udfyldelse af en tilmeldelsesblanket i 1984 undgå at få tilsendt indbetalingskort til kontingentet.
Et kort indlæg fra generalforsamling fortæller om et roligt år. Tre bestyrelsesmedlemmer, Erik Thorning, Arne Andersen og Steen Nybo Nielsen, takkede af.
Inger Rask, Åge Christensen og Jørgen Schelde blev nyvalgt til bestyrelsen. Et indlæg Causerede over “Det er ikke altid let at være menneske” i bestræbelserne på at pleje et godt naboskab.
Der var skrevet indlæg af formanden. Lidt om sommerfodbold, Lammedåb og engbal hvor Ina og Kurt Christiansen ville arrangere cykelringridning, ridning, væddeløb med trillebør, bagning af snobrød og en kagekonkurrence hvor man mødte op med en hjemmebagt kage, fik den vurderet og sat på auktion. Overskuddet skulle så gå til dyrene på engen. Under festlighederne ville Onkel Kristian og John spille henholdsvis harmonika og guitar. Et indlæg fra antenneafdelingen fortæller, at Året 1983 var året hvor der blev startet et samarbejde med antenneforeningerne i Middelfart Kommune.
Planteudvalget gjorde i en kort tekst status og berettede om hvad som var i støbeskeen ikke mindst plantedagen. Brugsen har indtaget bagsiden med en helsideannonce.

4. årgang oktober 1983

4årgGrundstofokt1983

Om forsidebilledet Vølven læser man, at det er en spåkvinde, som på billedet er skildret som selve verdenstræet Ask Ygdrasil.

Bladet er blot på 16 sider og indeholdende flere helsideannoncer.

Ved vækstsæsonens start i 1983 købte foreningen den første lille traktor til græsklipning og lavede den aftale med forhandleren, at hvis vi købte en større traktor ved sæsonslut, så ville vi få fuldt pris for den brugte traktor ved handelen. Den aftale blev der fulgt op på.

Vejrguder stod bi med godt vejr Sct. Hans aften, hvor der blev grillet pølser, arrangeret konkurrencer, afprøvet basketballnet, spist slik og is, drukket sodavand o.a. og ikke mindst tændt bål og afsunget Midsommervisen. Vejret var varmt og vi tør for øl.

Af aktiviteter er der i dette blad annonceret plantedag den 15. oktober. Julestue den 11. december. Generalforsamling den 17. februar og forårsoprydning den 14. april.

På plant et træ-dagen blev der ved Jacob Gades Vej plantet 14 syrener og 10 stk. hassel. Ved beplantningen på Stribgårdvej ses denne sæson en del rødgraner som er “stukket i leddene” af galhvepse.

5. årgang april 1984

5årgGrundstofapr1984

Foreningen har 10-års jubilæum. I dette nummer efterlyser bladudvalget ideer til markering.

På den ordinære generalforsamling var der fremmødt 51 medlemmer. Lokal TV optog sindene og interessen syntes at være behersket.  Kassereren beretter, at tilslutningen til PBC – Bankernes Betalingsservice er kikset, idet man samtidig skal være medlem af Multi-Data. Der udgives en folder om hvor containerne opstille og hvornår de tømmes.

Fårene på  engen lider af svampesygdom i klovene og holdes inde indtil den medicinske behandling har gjort sin virkning.

Aktivitetskalendere siger:
Oprydningsdag den 14. april. Istandsættelse af legepladser den 9. maj. Lammedåb på engen den 2. juni og Sct Hans med bålafbrænding den 23, juni.

Der arrangeres sæbekasseløb til Sct. Hans med præmiering af flotteste og hurtigste bil. En side med tegning og instruks til bygning af en sæbekassebil pryder bladets sidste side.
Der arbejdes med problemstillinger med Lokal Tv, Satelit TV, fremtidige antenneforhold, indlemmelse af nye medlemmer, forhandling med et medlem om at forestå græsklipning samt en tilladelse til Strib Vandværk om at foretage en prøveboring på engen.

5. årgang oktober 1984

5årgGrundstofokt1984

Aktivitetskalenderen siger:
Plantedag den 6. oktober.
10 års jubilæum i Idrætshallen den 7. oktober.
Julestue den 2, december og
Generalforsamling i Idrætshallen den 15. februar.

På antenneområdet er de aktuelle emner de mediepolitiske diskussioner om satellitmodtagelse fra udenlandske TV-stationer. Der tales om bredbåndsnet, hybridnet og lyslederkabler.

Der har været en tradition for, at medlemmerne kunne lægge deres brændbare haveaffald i en bunke på legepladsen med henblik på at brænde det Sct. Hans aften. Affaldsbunken er blevet uhensigtsmæssig stor. Det henstilles til medlemmerne at de lægger deres fremtidige affald i de opstillede containere.

I forbindelse med foreningens 10-års jubilæum skriver formanden et indlæg om udstykningen og reflekterer over bestyrelsesarbejdet og udviklingen på antenneområdet.
Der annonceres indbydelse den 7. oktober 1984 kl. 9.30 til et par timers uforpligtende samvær i Stribhallen i forbindelse med foreningens 10-års jubilæum. Traktementet består af  kaffe, rundstykker og Gammel Dansk.

1984 er det år bestyrelsen beslutter at følge en forelæsningsrække om udviklingen af hybridnet, bredbånd og fremføring af signaler i lyslederkabler. Forelæsningsrækken afviklet på Odense Universitet og foregår i okt. – nov. måneder.

6. årgang april 1985
6årgGrundstofapr1985I dette nummer af bladet læser man, at containerordningen er en succes. 52 tons haveaffald blev der kørt væk året før og i 1985 opstilles 19 containere i fem perioder rundt om på vængerne. Kontingentet udgør 500 kroner årligt.

Bestyrelsen ansøger sparekassen om tilskud til legeredskaber på legepladserne. der findes en løsning på at kunne se Strib Lokal TV.

Aktivitetsplanen siger:
Oprydningsdag den 20. april
Istandsættelse af legepladser den 8. maj
Lammedåb ? – der er ingen lammedåb dette år.
Sct. Hans med bål den 23. juni

Årets folder med diverse oplysninger om bl.a containerplacering, antal og perioder, er vedlagt dette nummer.
Af redskaber anskaffes året før 1. stk. ny traktor. 1. stk. ny trailer. 1. stk. ny rygsprøjte 1. stk ny rotorklipper samt en del håndværktøj. Værktøjet opbevares af foreningens gartner.

Til vedligeholdelse og nyplantning er der i budgette afsat 37.000 kroner.

• 6. årgang oktober 1985 – MANGLER

7. årgang april 1986

7årgGrundstofapr1986

I bladet læser man, at L.A.B. har fremsendt ansøgning til Middelfart Kommune vedrørende tilladelse til at opføre seks dobbeltboliger på Jacob Gadesvej nr. 1, 3 og 5. Middelfart Kommune tilskrev naboerne til de tomme parceller som loven foreskriver der skal gøres i forbindelse med nabohøring. Naboerne gør indsigelse og det planlagte projekt gennemføres ikke.

skrivepause !

SIDEN ER UNDER FORTLØBENDE OPBYGNING