Nyhedsbrev 3 2021

Formanden, Kristian Madsen orienterer –

Jeg sidder her, en dag i november måned, og prøver at samle op på aktiviteter i grundejerforeningen siden vores sidste nyhedsbrev nr. 2 fra maj måned. Hele foråret var både vådt, koldt og blæsende. Vi oplevede ikke de lune majdage som vi ofte har oplevet  forud for sommeren. Allerede i begyndelsen juni kom varmen endelig. Så juni måned er nok en af de varmeste vi har oplevet i flere år. Alt i alt har vi haft en dejlig sommer og et meget lunt efterår. Den først frost er nu på vej fra det nordøstlige hjørne.

Plantning af vilde blomster

Mandag den 30. august blev der gennemført en besigtigelse for grundejerforenings medlemmer af de grønne arealer. Her var det primært de vilde blomster langs det grønne areal på hjørnet af Billeshave Vej og Strib Landvej.

Vi såede vilde blomster ved engen i 2021

Her har grundejerforenings gartner “Have og Skov” anlagt en stribe langs Strib Landvej med vilde blomster. Der er fræset en meter af græsarealet, hvorefter der er sået vilde blomster. Her i slutning af august stod de vilde blomster i fuldt flor. Der er planet en tilsvarende stribe af vilde blomster langs stien ved Kælkebakken. Her skal striben med vilde blomster udvides til 2 meter næste år.

Bestyrelsen vil i 2022 medtage i budgettet, at der bliver anlagt flere dele af vores grønne områder med vilde blomster.

Fællesarealet ved Røjlemose vej

Besigtigelsen var også omfattet af en bestigelse af det grønne område ved Røjlemose Vej. Her har grundejerforeningens bestyrelse tidligere skrevet om ansøgning, der var sendt til Middelfart kommune “Natur og Miljø”. Grundejerforeningen modtog svar omkring sommerferien, at der var bevilliget 25.000 kroner.
En gruppen bestående af naboer omkring det grønne areal ved Røjlemose Vej har arbejdet videre med udarbejdelse af skitse, i samarbejde med bestyrelsen, på etablering af et biodiversitetsområde på det grønne areal med etablering af beplantning og vådområde. På nedenstående skitse ses det senest oplæg, der er udarbejdet.

Skitse over plantesteder

De grønne områder C og G er beplantninger. De blå områder A, B, E og F er tænkt at være områder, hvor der tilledes grundvand fra grøft og dræn.

Efter en snak med gartneren “Hus og Have” er det alene det blå område A som kan omdannes til et vådområde. Områderne B, C, D samt det grønne område på hjørnet ved stien ved transformer tilplantes med træer og buske.

Grundejerforeningsbestyrelsen sendte nedenstående spørgsmål til Middelfart Kommune “Natur og Miljø” omkring opdeling af området i flere delprojekter.

“… Med henvisning til etablering af biodiversitet på det grønne areal ved Røjlemose Vej, har Stribgårdens Grundejerforening arbejdet videre med projektet. Der er derfor i den sammenhæng udarbejdet ny situationsplan, hvor de forskellige biodiversitetsaktiviteter er opdelt i delområder…”

Grundejerforeningens bestyrelse har udarbejdet forslag til udførelse af følgende i 2021:

  1. Plantning af frugttræer i område D
  2. Etablering af blomstereng i område C og del af område  B
  3. Plantning af sommerfuglebuske i område G på begge sider af stien
  4. Etablering af underføring som afproppes under stien til grøft og drænledning langs stier til boldbanen på Færgegårdvej til område A med sikring af overskyende vand fra grøft fortsat kan ledes til nuværende rørledninger. Efterfølgende kan der etableres vådområde i område A, når der forligger en tilladelse til vandløbsregulering med tilledning af vandet fra grøft og dræn. 

Grundejerforeningsbestyrelsen vil ifm. med vores kommende generalforsamling i marts 2022 forelægge etablering af biodiversitet aktiviteter i hele området, som vist på situationsplanen. For at den hele plan kan gennemføres, skal der anvendes egne økonomiske midler samt eventuelle økonomiske midler fra fonde der understøtter biodiversitets projekter.
Det er bestyrelsen vurdering, at der kan gå flere år med etableringen af de samlede biodiversitetsaktiviteter på hele området.

Ved at flytte etablering af vådområder til foråret 2022, vil der være tid til behandle tilladelse til vandløbsregulering. Vådområdet kan desuden etableres i en tørre del af foråret med minimal nedbør.

Grundejerforenings bestyrelse vil derfor i den sammenhæng høre om hvorvidt de beskrevne aktiviteter fortsat er indenfor Middelfart Kommunes godkendelse af etablering af biodiversitet på det grønne areal ved Røjlemose Vej.

Efterfølgende er der modtaget følgende svar fra Middelfart kommune “Natur og Miljø” på ændring af projekter som er vist med blå tekst:

“… På vegne af Middelfart Kommunes biodiversitetspulje, kan jeg godt godkende de foreslåede tiltag som tilpasninger mellem den oprindelige projektansøgning til de faktiske muligheder. Dog vil jeg stille et krav: Det er ét af formålene at Middelfart Kommunes biodiversitetspulje primært anvendes til at etablere nye hjemmehørende arter.
Det vil jeg bede jer om at have fokus på i valget af planter og frø til blomstereng. Indenfor frugttræerne er det sjældent et problem, men især de på markedet mest almindelige ”blomstereng-blandinger” er meget eksotiske. Gå efter ”Vilde” eller ”danske” blandinger. Inspiration til såninger hér”… :

KLIK HER

Eller i Kommunens egen biodiversitets-guide (s.23 med eksempler på gode arter):

KLIK HER

“… Mht. buske, så giver den eksotiske sommerfuglebusk et hurtigt og tydeligt resultat. Men som med så meget andet der kommer let, er den langvarige effekt knap så god. Jeg vil foreslå at I også indplanter nogle af de hjemmehørende, danske buske der er gode for bl.a. sommerfugle (se side 16 i kommunens folder linket ovenfor). Især Kvalkved, Tørst, Vrietorn og almindelig hæg er gode (og flotte), danske arter til et bredt udvalg af de danske sommerfugle…”

Med den baggrund har bestyrelsen dermed igangsat først del af projektet som er klargøring af arealet til plantning af træer og buske som beskrevet ovenstående. Der indkøbes blandinger af vilde blomster som foreslået af Middelfart kommune. De vilde blomster kan først sås i slutningen af maj 2022.
De igangsatte projektudgifter dækkes af den godkendte bevilling.

På den kommende generalforsamling får grundejerforeningens medlemmer mulighed for at drøfte i hvilket omfang der skal etableres et vådområde som vis som område A.

I bestyrelsen er der delte meninger omkring etablering af vådområdet, idet det ikke er uden ulemper. Etablering af vådområdet vil kræve, at der tilgår fondsmidler som kan dække anlægsudgifterne.

Generalforsamlingen marts 2022

Selvom vi står foran en tredje bølge af Corona, er det bestyrelsen vurdering, at vi godt kan afholde vores generalforsamling i slutning af marts 2022. Det kan godt være, at vi i den sammenhæng skal anvende vores Corona pas.

Dyrene på engen

Får på engen 2021

 

Her i løbet af sommeren har der været passende med græs til får og heste. Som en del sikkert har bemærket, er den lille shetlandske  pony ikke længere. Ponyens syn og almene helbredstilstand var efterhånden så dårlig, at den kun have synet på det ene øje, dertil kommer at den var mærket af alderen.

Der er desuden aflivet et par stykker af de gamle får. Der er 9 lam som her i løbet af november slagtes.

Der er yderligere fortsat flere af de gamle moderfår som skal aflives. Der er behov for regenerering med tilgang af ny vædder og enkelte moderfår.

Lejla og Peter har her i forsommeren købt Thyras Rideskole som ligger på hjørnet af Røjleskovvej og Bøgelundsgyden. Her lægger de både tid og kræfter i oprydning og renovering. Familien har igennem flere år haft opstaldet heste.

I Foråret blev halm og møg gravet ud af dyreskjulet Efter en forespørgsel ved Middelfart kommune “Natur og Miljø” blev det afklaret, at den udgravede halm og møg skulle køres bort fra engen, idet det indeholdt alt, for stort indhold næringsstof.

Opsætning af plancher ved runddeler med bænkesæt

Bestyrelsen har udarbejdet tekst til plancher der skal opsættes ved runddeler og bordbænke sæt ved stien på Kirke bakken og ved overløbs bassinet ved engen. Teksten skal læses på grundejerforenings hjemmeside via en QR – kode. På den måde vil teksten let kunne opdateres.

Teksten til Plancher kan allerede læses på grundejerforenings hjemmeside.

Planchen vil indeholde en kort tekst med et billede og QR – kode. Opgaven ligger p.t ved vores trykker MV Tryk i Middelfart.

Kommende opgaver for bestyrelsen

Bestyrelsen vil herefter arbejde videre med følgende opgaver:

  • Mere natur på vores fællesarealer med etablering af blomstereng
  • Afholdelse af generalforsamling marts 2022 i Strib forsamlingshus
  • Opsætning af plancher ved runddeler med bænkesæt der fortæller om planter og dyr på engen.
  • Næste nyhedsbrev fra bestyrelsen er planlagt til februar 2022

Kristian Madsen
Formand/redaktør af nyhedsbrev

Dette indlæg blev udgivet i Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.