Referat møde august 2020

Ref.: KMA

Referat fra bestyrelses- og grillmøde med fruer/kærester ved Bjarne på Færgegårdvej 3, Torsdag de 27.08.2020 kl. 17.00 – 20.30

Mødedeltager:

Kristian Madsen (KMA)
Bjarne Storm Rasmussen (BSR)
Jan Laursen (JL)
Henrik Poulsen (HP)
Preben Svendsen (PS)
Henrik Mølgaard Jørgensen (HMJ)

Gæster:

Webmaster: Ellis og Ib
Gartner: Birgit og Carsten
Gartner: Grethe og Ib Rask

Fraværende:
Thomas D. Marcher

 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10.06.2020

Referatet fra den 10.06.2020 blev godkendt og underskrevet.

 1. Status grønne arealer

Vedligehold af fællesarealer, hvor det primært er græsslåning og vertikal beskæring af randbeplantning langs græsarealer, der er udført.

Vort redskabsskur ved Carl Nielsens Vej er malet, hvormed grafitten er fjernet.

Der er behov for følgende:

 • Frigørelse af trapper for græsvækst ved tunnel ved Billeshavevej og Sofiendal vej.
 • Slåning af græsset under den nederste tråd langs trådhegnet på engen. Dertil kommer klipning af roser/brombær der hænger ind over den øverste tråd langs Grønnelunden.
 1. Status økonomi

I lighed med tidligere skal jeg blot lige som optakt til bestyrelsesmøde torsdag give den korte status på økonomien, at vores saldo den 23.8 er Kr. 200.127,07. Til Kristian kan jeg lige oplyse, at jeg netop har anvist medhjælpstimer til Carsten til betaling senest 1.9.

Vi har til d.d. haft et forbrug på ca. 132.000 heraf ca. kr. 63.000 på hegn og strømføring  ifm. hegnet omkring engen. Af større udgifter resten af året kan vi forvente endnu tre fakturaer fra Have & Skov på græsslåning på i alt  ca. 30-35.000.
Vi har fået langt de fleste kontingenter ind. Jeg laver en lille rykkeproces her primo september.

 1. Opfølgning på engprojektet
  • Behandling af byggeansøgning om tilladelse til opsætning af dyreskjul

Corona har bevirket, at bestyrelsen ikke har kunne behandle de indsigelser der er fremsendt til Middelfart kommune ifm. ansøgning om tilladelse til opsætning af nyt dyreskjul. Middelfart kommune fastholder, at placering af dyreskjullet skal være øst for vandløbet, hvilket betyder, at det kommer tæt på de nærmeste naboer. Middelfart kommune ønsker, at bestyrelsen i grundejerforeningen går i dialog med de berørte naboer. Der er enighed omkring dialog, men bestyrelsen finder, at det bliver vanskeligt at sikre, at der ikke opstår lugtgener mm. Det blev derfor besluttet, at henlægges ansøgning i skuffen og afvente endnu en vurdering af renovering af det nuværende dyreskjul.

 • Istandsættelse af det nuværende dyreskjul

Efter en nærmere gennemgang af tilstand af det eksisterende dyreskjul er vurderingen, at uanset opførelse af nyt dyreskjul vil det være nødvendigt med en renovering med nyt tag og forbedring af underlaget i dyreskjullet. Det vil desuden kræve en mindre udvidelse imod syd, så hestene kan få læ for vejr og vind. Det skønnes, at der skal indkøbes materialer til ca. 7.500 kroner. Dertil kommer betaling af løn til de frivillige. Aflønningen vil være på samme niveau som for gartnerteamet. De samlede omkostninger vil derfor være ca. 15.000. Bestyrelsen besluttede, at renovering igangsættes inden for den skitserede økonomiske ramme.

 • Eftersyn af opsætning af Poda hegn (trådhegn på engen) og nyt fletvæv på tværhegn

Der er truffet aftale med Poda hegn, at de til efteråret opsætter trådflethegn og ekstra hegnspæle ved tværhegnet, så at det er muligt at adskille får og heste i den periode, hvor fårene læmmer.

 • Afholdelse af møde med Laila og Peter omkring dyreantal og forpagtningsaftale

Formanden indkalder Laila og Peter en drøftelse af, hvordan vi får tilpasset antal dyreenheder i forhold til Middelfart kommunes Natur og miljøs krav her til efteråret, når det er tiden med slagtning af årets lam.

Dertil kommer drøftelse af den opdaterede forpagtningsaftale. Her har bestyrelsen indarbejdet Middelfart kommunes krav til dyreenheder fodring og vedligehold af indhegning. Mødet afholdes i løbet af september.

 • Opfølgning på møde med Middelfart Sparekasse Strib afdelingen Nadia

Henrik og Bjarne har haft møde med Nadia Brønserud som er afdelingsdirektør for Middelfart sparekasses afdeling i Strib. Nadia er fuldt tilfreds med de beslutninger der er truffet omkring ”Eng projektet”. Herunder at der arbejdes videre med formidling af planter og dyreforhold på engen.

 • Ansøgning til fonde til formidling omkring engen og dyrene på engen.

Henrik har ikke for nuværende tidspunkt ansøgninger liggende omkring økonomisk bidrag til formidlingen om dyr og planter på engen.

 1. Hjemmeside
  • Ny portrætfoto af bestyrelsen til hjemmesiden

Der blev på bestyrelsesmødet den 27. august taget nye foto af bestyrelse og suppleanter til hjemmesiden. Thomas var fraværende og kommer forbi Bjarne, så der er ny foto af alle.

 • Grundejerforeningen har for længst erklæret sig som ”Grøn forening – opfølgning på ”Tur i det grønne”

Ved rundvisning af vores fællesarealer den 19. august var der deltagelse af ca. 25 beboere og børn. Bestyrtelsen var guide ved rundvisningen og informerede om vedligehold af vores fællesarealer og det historiske for grundejerforeningen. Deltagere var fordelt på beboere fra 1 til 40 år. Alle fik en god oplevelse. Bestyrelsen fik input til, hvordan vi får mere natur til vores fællesarealer med blomsterenge mv.

 1. Bordet rundt

Ingen emner til orientering.

 1. Eventuel herunder fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde

Der var i forlængelse af bestyrelsesmødet indbudt til fælles grillhygge med vores gartnere og Webmaster.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 1. december ved Thomas på Stribgårdvej 11.

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.