Nyhedsbrev 3 2020

Vi har nu oplevet et forår med en rekordmængde regn. Dertil kommer, at vi har oplevet maj og juni som et par måneder med sol og varme lidt bedre end tidligere år. Juli måned blev til gengæld den koldeste og mest blæsende måned siden år 2000. Men heldigvis har vi så haft sommer her i august og september.

Det er derfor vanskeligt at blive klog på, hvorvidt og i hvilket omfang det er en del af den klimaændring som vi har set igennem de senere år. Vi må acceptere, at vi lever i en global tid, hvor vi alle må tage ansvar og give vores bidrag til bevarelse af klima og miljø.

Bekæmpelse af råger i Egelunden
Grundejerforeningen ansøgte og fik i april måned Naturstyrelsens tilladelse til regulering af rågeunger i Egelunden, hvilket rent faktisk betyder en afskydning af unger på reden.

Vores to jægere med jagttegn, Jørgen & Jørgen har i reguleringsperioden fra 1. maj til 15. juni ikke kunnet konstatere tilvækst af nye rågereder.

Tilsvarende oplyser naboerne, at de ikke har set og konstateret større aktivitet i Egelunden. Men her igennem foråret ses der ofte større flokke af råger. Rågerne har dermed muligvis fundet mere rolige områder.

Fælles rundvisning af fællesarealer
Her onsdag den 19. august kl. 18.30 var der inviteret til en rundvisning af vores fællesarealer i grundejerforeningen.

Til rundvisning mødte der ca. 25 af grundejerforeningens medlemmer. Det var en god blanding af beboere som har boet i området fra 1 til 40 år.

Det var bestyrelsen som var guide og kunne give et passende tilbageblik på vores forening og dens historie.

Ifm. rundvisning blev der drøftet, hvordan vi kan være med til at forbedre biodiversiteten med mere natur end kultur på vores fællesarealer. Skal vi i højere grad minimerer vores pleje af græsarealer?

Der var tilslutning til følgende:

  • Etablering af bælter hvor der fræses striber/bælter i græsset langs stierne, hvor der her sås blanding af blomsterfrø
  • Undlad slåning af skråninger
  • Kun fjerne træer som er til gene for naboer og stiområder.
  • Nuværende pleje af græsarealer bibeholdes

Alle deltagere var meget imponeret af vores fællesarealer og den indsats der blev udført af vores team af gartnere. Der var desuden enighed om, at rundvisning af vores fællesarealer godt kan gentages som en årlig begivenhed.

Traditioner i vores grundejerforening
I Vores grundejerforeninger er der forskellige traditioner på vores mange vænger.
Traditionerne er med til at etablere og fastholde et godt naboskab, hvor alle bidrag med hjælp til hinanden.

På billedet her ser I tradition på det første vænge på Færgegård-vej 3 til 23. Her sættes der flag ud på vejen ifm. fødselsdage

På andre vænger er der f.eks. etableret et hækkeklipperlaug, hvor der er indkøbt fælleshækkeklippere mv. Laugets medlemmer mødes den første søndag i februar til generalforsamling, hvor der er socialt samvær og beslutning om kommende investeringsplan.

På et andet vænge på Stribgårdvej samles vejens mandlige beboer til en fælles månedlige herrefrokost.

Der er desuden en del vænger der tidligere har plantet birke- og kirsebær træer langs det grønne areal på vængerne. Bestyrelsen vil fortsat gerne medvirke til at betale planter, hvis vænger ønsker plantet langs veje på vængerne.

Der er sikkert andre traditioner som alle er til gavn for et godt naboskab.

Det er vigtigt, at nye tilflyttere til vores grundejerforening bliver godt integreret som en del af fællesskabet.

Bestyrelsen kontaktes jævnligt af ejendomsmæglere og beboer ifm. med salg og køb af ejendom i vores grundejerforeningen.
Går I og tænker på salg af jeres ejendom er det vigtigt at gøre ejendomsmægler og køber opmærksom på, at alle informationer om grundejerforeningen kan hentes på vores hjemmeside www: stribgaardensgrundejerforening.dk – det kan være kontingent, vedtægter, referat fra vores seneste generalforsamling mv.

Opførelse af nyt dyreskjul
Middelfart kommunes Natur og Miljø udsendte høring til de nærmest naboer i forbindelse med opførelsen af det nye dyreskjul som blev beskrevet i ”Nyhedsbrev nr. 1”. I den sammenhæng har bestyrelsen modtaget svar på høringen fra Færgegårdvej 11 og 13. begge anfører en vis betænkelighed ved den nye placering af dyreskjulet. Middelfart kommune har herefter lagt op til en dialog mellem parterne.

I den sammenhæng har bestyrelsen drøftet indsigelserne fra naboerne og har besluttet, at lægge beslutningen om nyt dyreskjul til side, idet der ikke kan udstedes garanti for, at der ikke opstår lugtgener mm. fra dyrene. Der er herefter foretaget en grundig gennemgang af det eksisterende dyreskjul.

Bestyrelsen har derfor på det seneste bestyrelsesmøde den 27. august besluttet at igangsætte en renovering af det eksisterende dyreskjul med udskiftning af taget og en mindre tilbygning, hvor hestene kan få læ for vejr og vind. Dertil kommer forbedring af udenomsarealer med udlægning af gummiunderlag, så det er tørt for dyrene at opholde sig inde i dyreskjulet. Tilsvarende skal det lette rengøringen med fjernelse af dyrenes efterladenskaber. Renoveringen udføres af medlemmer at grundejerforeningen, hvor deltagerne aflønnes med den løn som grundejerforeningen betaler vores gartner team.

Indhegning af engen
Det viser sig, at det nye trådhegn med fem tråde i fuldt omfang holder får og heste på den rigtige side af trådhegnet.

Det viser sig at være så effektivt, at dyrene ikke afgræsser langs den nærmeste tråd, hvilket nu betyder, at vores gartnerteam må rundt med buskrydder flere gang med slåning af græsset langs den nederste tråd i trådhegnet, Dertil kommer, at brombær krattet ind i imod Grønne-lunden hænger ind over den øverste tråd.

Kontrolmåling af spændingen viser at der måles tæt ved maksimal spænding på 10.000 volt. Effekten/spændingen er af en sådan karakter, at græsset langs den nederste hegnstråd bliver svedet.

 Tilpasning af dyreantal på engen
Ifm. med dialogen med Middelfart kommune Natur og Miljø er der indgået aftale om, at det samlede dyrehold skal tilpasses til den plantevækst der er på arealet.

Bestyrelsen er med den baggrund i dialog med Laila og Peter om at dyreantallet skal reduceres ifm. den kommende slagtning af lammene.

Den nuværende forpagtningsaftale skal i samme sammenhæng drøftes og tilpasse de nye forhold omkring antal dyreenheder og vedligehold af trådhegnet som overgår til grundejerforeningen. Dertil kommer, at der ikke må fodres uden forudgående tilladelse fra Middelfart kommunes Natur og Miljø.

Igennem sommeren har der været passende nedbørsmængde, som har givet gode vækstbetingelser for planter af græs på arealer. Det vil derfor være ønskeligt, at vi fremover kan bevare den nuværende vækst, hvormed vi kan får mere natur på engen. Med dyrehold har vi fortsat kultur på engen. Med ren natur skal der ikke være afgræsning. Men her er det bestyrelsens opfattelse, at vi er bedst tjent med bevarelse af dyreholdet på engen

Grundejerforenings hjemmeside
Vores Webmaster, Ib Møller Hansen, udfører løbende tilpasninger og forbedringer på grundejerforeningens hjemmeside. Bestyrelsen bidrager med indlæg i form af nyhedsbreve og referater fra vores møder således, at på længere sigt er alle vores dokumenter samlet.

Her hen over efteråret og vinter skal vi i gang med opdatering af den grønne side omkring mere natur på vores fællesarealer som beskrevet ovenstående. En aktiv hjemmeside for vores grundejerforening skal medvirke til alle har info omkring grundejerforeningen. Det er derfor et stort ønske, at I som beboere i vores grundejerforening også bidrager med indlæg omkring jeres oplevelser som beboer i området og i Strib.

Kommende opgaver for bestyrelsen
Bestyrelsen vil herefter arbejde videre med følgende opgaver hen over sommeren:

  • Udarbejdelse af ansøgning til fonde til støtte til engprojektet formidlingstavler om dyre og planter på engen og overdrevet.
  • Færdiggørelse af ny forpagtningsaftale for dyrehold på engen med Laila og Peter
  • Udarbejdelse af forslag til mere natur på vores fællesarealer

Kristian Madsen
Formand

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.