Referat Generalforsamling 2020

 

Generalforsamling fredag 6. marts 2020 – REFERAT.

 

 1. Valg af dirigent

Preben Svendsen blev valgt enstemmigt som dirigent. Generalforsamlingen er blevet indkaldt rettidigt. Generalforsamlingen er stemmedygtig, idet dirigenten konstaterede, at der var fremmøde 35 deltagere.

 1. Valg af referent og stemmetællere

Som referent blev valgt Thomas Marcher

Dirigenten udpegede tre stemmetællere.

 1. Beretning
  Formanden:

Beretningen tager udgangspunkt i Grundejerforeningens nyhedsbreve som udkommer i løbet af året.

Grundejerforeningen har arbejdet med engprojektet. Det er aftalt med Peter at dyrebestanden skal reduceres til 6 moderfår og en vædder samt nuværende antal heste. Der er kommet i alt 11 lam.

Oprydningsdagen var en succes med pæn deltagelse og der opfordres til at der igen bliver god opbakning således vi holder området pænt og ordentligt.

Vi lader naturen gå i sin gang og fjerner kun hvis det er nødvendigt.

Bestyrelsen deltager i lokaludvalg, hvor der taler for bevarelse af engen. Skolen vil gerne have en skolesti langs Røjlemose Vej og langs engen.

Andet nyhedsbrev:

August var en våd måned og var hård ved engen. Kommunen har været beredvillig til at hjælpe de grunde som har udfordringer med den ekstraordinære mængde af vand, der er kommet i efteråret.

Byggeriet på grønningen er blevet taget i brug omkring december. Husene var desværre blevet sat forkert af, hvilket påvirkede den planlagt skråning. Skråningen ville komme ind på Grundejerforeningen jorde, hvorfor der blev indledt en dialog om kompensation. Grundejerforeningen har takket ja til 12.000kr i kompensation for de berørte 200m2. Grundejerforeningen beholder jorden.

Der bliver sået græs på skråningen og bøgehæk på toppen, hvilket gør at det forventes at skråningen vil falde naturligt ind i omgivelserne.

Rågebestanden skulle have været reduceret men tilladelse til reduktion kom for sent frem. Da tilladelsen blev modtaget, var ungerne fløjet fra reden.

Ole og Tove er fraflyttet Grundejerforeningen og Ole er derfor trådt ud af bestyrelsen. I stedet træder Thomas ind i Oles rolle. Preben Svendsen bliver derfor 1 suppleant.

Bjarne og Jan tager sig fortsat af de grønne områder, Henrik af det økonomiske og Kristian af øvrige aktiviteter.

Derr arbejdes med at få opsat dyreskjul. Placeringen af skjulet gør at det skal sendes i høring ved Færgegårdvej 11, 13 og 35.

Der opføres et ottekantet dyreskjul til dyrene. Det gamle hus skal renoveres således hestene fortsat kan søge ly.

Bestyrelsen fjernede selv hegnet og gjorde klar til opsætning af nyt hegn, hvilket har sparet grundejerforeningen for mange penge. Valget blev et mere traditionelt hegn, der har løftet området markant.

Spørgsmål: ingen spørgsmål

 1. Grønne arealer:

Bjarne gennemgik de grønne områder. Områderne er passet som øvrige år. Have og skov ved Uffe har slået græsset og kommer også til det, det kommende år. Der er blevet ydet en stor indsats for at få fjernet hegnet og spare foreningen for ekstra omkostninger.

Bjarne har vundet ”lortetjansen” ved jævnligt at tømme de 10 skraldespande vi har i området. Hvervet udføres med stolthed😊

Vi lader så vidt muligt naturen gro, men holder dog bundbevoksningen ved enkelte områder. Men ellers er det vild skov der søges at holde.

Der sendes ansøgning ind ift. reducering af råger i området. Det forsøges at få tilladelsen frem i tide således der kan foretages nødvendig reduktion.

Spørgsmål:

Der ønskes viden om grundejerforeningen har en holdning til træfældning. Grundejerforeningen opsøger ikke beboerne ift. træfældning men agerer selvfølgelig efter forespørgsler.

Der er ikke udarbejdet en decideret plan eller strategi for træfældning på grundejerforeningens område.

 1. Legepladser

Jan gennemgik legepladser. Året startede med oprydning 13/4 og med god tilslutning. Foreningen sparer penge når beboerne deltager. Dagen afsluttes altid med hygge og grill. Der er blevet etableret et fint lille lejehus til de mindste børn.

Der var et gyngestativ, der væltede og det betyder at der skiftes en overligger til oprydningsdagen. Ny strategi ift. at vores gartner får så mange områder som muligt. Skråningen langs Færgegårdvej gives videre til Gartner og græsset kan således forventes at blive længere, da det vil blive slået færre gange i løbet af året.

Oprydningsdag i 2020 er d. 18/4. Foreningen opfordrer til god deltagelse både for det hyggelige sociale samvær, men også fordi foreningen sparer penge på vedligehold. Der udsendes information omkring dagen når tiden nærmer sig.

Supplerende information fra Formanden: Der findes Tilsynsansvarlig ift. legepladser ved kommunen men denne vil kun føre tilsyn ved de kommunale legepladser. Jan Laursen er derfor tilsynsførende med foreningens legepladser.

Peter nævner at der burde være en skrivelse på, hvordan der føres tilsyn med legepladser. Bestyrelsen tager dette til note og vil undersøge nærmere

Spørgsmål: ingen spørgsmål.

Beretninger blev alle godkendt.

 1. Regnskab 2019

Henrik gennemgik regnskab.

Regnskabet er blevet sendt ud til gennemsyn.

Aktiviteter i årets løb har primært været omkring hegnet ved engen som er klart den største post i regnskabet.

Budgettet følger tidligere år ift. omkostninger – altså typisk omkostninger forbundet med de grønne områder, som vi har mange af i foreningen.

Med hensyn til kontingenter: Vi har 4 parceller i restance men vi er nogenlunde i mål ift. at få inddraget disse.

Spørgsmål:

Der spørges til kontorhold: 11.000 mod et budget på 4000. Svar: Dette skyldes en fejl fra sidste år som er blevet rettet.

Afstemning: godkendt

 1. Indkomne forslag:

Asger Ring

Etablering af belysning ved fodgængerovergangen på ny billeshavevej fra stien og over til SuperBrugsen.

Svar fra formanden: alle egetræerne skal fældes op langs ny billeshavevej og der skal plantes nye. Dette vil give gadelygterne bedre forhold til oplysning.

Etablering af fodgængerfelt over strib landevej fra SuperBrugsen og over til tangmosen. Eventuelt fartdæmpende forhøjning.

Svar fra formanden: foreningen støtter selvfølgelig forslaget. Foreningen skriver brev til teknisk udvalg og lokaludvalget med en forespørgsel efter netop et fodgængerfelt. Der er tidligere blevet foreslået lyskryds og dette

Bestyrelsen tager forslagene til efterretning og vil som nævnt skrive til teknisk udvalg samt lokaludvalget.

Der diskuteres fartdæmpende forhøjning, hvortil der var en enkelt indsigelse, da dette vil være til gene for mange mennesker. Der nævnes i stedet muligheden for fartdæmpende lystavle der blinker ved for høj fart. Der nævnes eksempel i Ejby.

 1. Budget og kontingent 2020:

Henrik gennemgik budget og kontingent. Der foreslås uændret kontingent for 2020. Budgettet følger i store træk sidste års budget.

Vi får et underskud pga dyreskjul og hensættelser. Ved øvrige poster søges at følge tidligere erfaringer. Foreningen har dækning til underskud.

Helt særskilt modtog Grundejerforeningen alle indtægter fra julekoncerten med Mark og Christoffer til foreningens arbejde med engen, dyreskjul og nyt hegn.

Afstemning: vedtaget.

 1. Valg af bestyrelsen:

Kristian står til valg – modtager genvalg: Genvalgt

Bjarne står til valg – modtager genvalg: Genvalgt

Henrik Jørgensen blev indvalgt som 1. suppleant.

Preben Svendsen blev genvalgt til 2 suppleant.

Preben Svendsen står til valg på revisor posten: valgt

Jørgen Sørensen blev valgt som revisorsuppleant

 1. Eventuelt:

Drøftelse:

Enden af Færgegårdsvej – græsområdet. Skal det slås og holdes nede eller kan vi lade det gro til fordel for insekter, der kan tiltrække fugle og andet dyreliv?

Bjarne svarede: vi har engen og overdrevet. Der er usikkerhed om vi kan styre det ift. affald og ukrudt. De græsplæner vi har, holder vi slået. Engen ved vandhullet kan vi godt lade gro op, men vi skal være opmærksomme på oversigtsforhold. Slåning reduceres til en gang eller to.

En enkelt deltager udtrykker ærgrelse ved at være nabo til ukrudt og er glad for at rabatterne holdes nede.

Bestyrelsen vil tage en generel snak med gartneren omkring biodiversitet og hvilke områder der kan vokse op og hvilke der vil være bedst at holde nede.

Det foreslås at bestyrelsen undersøger hvorvidt det er muligt at søge om vilde blomsterfrø til såning på engen. Bestyrelsen opfordres til at søge om dette.

Bestyrelsen ser synspunktet og er åbne overfor nytænkning. Der indgås dialog med gartneren omkring muligheden for at slå et spor og lade resten stå.

Formanden takkede dirigent for vel gennemført generalforsamling. Dertil kommer grundejerforeningsmedlemmer for deltagelse og aktiv dialog.

Der var herefter social hygge.

Underskrevet
Preben Svendsen – Thomas Marcher

Dette indlæg blev udgivet i Beretninger, Referater. Bogmærk permalinket.