Mødereferat 19. februar 2020

Strib 16.02.2020

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet ved Thomas på Stribgårdvej 11

Onsdag de 19.02.2020 kl.19.00 – 20.30

 

Mødedeltager:              Kristian Madsen (KMA)

                                            Bjarne Storm Rasmussen (BSR)

                                            Jan Laursen (JL)

                                            Henrik Poulsen (HP)

                                            Preben Svendsen

                                            Thomas Dueholm

 

 1. Underskrivelse og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 3.12.2019

Referatet blev underskrevet uden bemærkninger

 1. Planlægning af generalforsamlingen den 6. marts i Strib Sognegård

Der er modtaget forslag fra Asger Ring som skal behandles på generalforsamlingen. Der kan dog fortsat modtages forslag fra medlemmerne frem til og med fredag den 28. februar.

Alle dokumenter til generalforsamlingen lægges på hjemmesiden af vores webmaster Ib Møller Hansen.

Jan skaffer hjælp til køkkenet.

Der serveres som tidligere år med, øl, vin, kaffe og landgangsbrød fra SuperBrugsen.

Der lånes mikrofon og teleslynge i Sognegården.

Bestyrelsen foreslår Thomas som referent og Preben som dirigent.

Thomas hjælper med at finde ny suppleant til bestyrelsen.

 1. Status grønne arealer – herunder behandling af tilbud fra Hus og Have

Der er modtaget tilbud fra Hus og Have på pasning af de grønne områder i 2020 til en fast pris 47.064 kroner. Bestyrelsen accepterer tilbuddet, men vil dog afvente med accept til efter generalforsamlingen.

 1. Grønningen tinglysning af deklaration.

Der er sendt dokumenter for godkendelse af deklarationen til underskrift ved hele bestyrelsen. Der er gennemført underskrift af alle. Tilbage udestår betaling af erstatning på 12.000 kroner til grundejerforeningen.

 1. Opfølgning på engprojektet
  • Opfølgende på mødet med Middelfart kommune Natur og Miljø

Der er endnu ikke modtaget høring ifm placering af dyreskjulet på engen på østsiden af bækken. Høringen skal sendes til Færgegårdvej nr. 11 og 13. Begge er orienteret omkring den kommende høring.

 • Behandling af byggeansøgning om tilladelse til opsætning af dyreskjul

Efter gennemførelsen af nabohøring forventes byggetilladelse i løbet af april/maj. Der indhentes opdateret tilbud fra NH – pavilloner på opførelse af dyreskjul med græsafdækning. Det undersøges om der kan være medbyg.

Peter er indstillet på at der skal gennemføres forbedringer af det nuværende dyreskjul således, at hestene har mulighed for læ.

Der er købt kodelås til placering af på alle tre led til engen til beskyttelse af dyrene.

 • Afslutning af opsætning af Poda hegn (trådhegn på engen) jf. tilbud

Der er modtaget endelig afregning, men der mangler kreditnota for låger og tværhegn. Aktion HP og KMA

Der skal foretages justering af hegnet ved bækken og kirkestien, hvor lammende kan kravle under den underste tråd. Der opsættes eventuelt brædder i jord højde. Aktion KMA

Det nuværende elektriske hegn har for lav spænding som ligger på under 2000 V. Det bliver nødvendigt med en bedre jording. Det kan blive nødvendigt med indkøb af ny Elephant hegn med større kapacitet over 5 km. Aktion KMA

 • Status underskydning for underføring af elkabel ved Færgegårdvej 59, herunder behandling af afregning for Strøm

Der mangler trækning af ny 230 volts kabel under stien til det elektriske hegn med afbryder kontakt. Aktion KMA. Der skal udarbejde aftale omkring køb af strøm. Bestyrelsen godkender afregning på 500 kroner årligt for køb af strøm.

 • Oprydning efter nedtagning af det gamle trådhegn.

Peter afhenter de pæle som fortsat er brugbare ved overløbsbassinet og Færgegårdvej 59.

 • Udarbejdelse af ny forpagtningsaftale.

KMA udarbejder oplæg til ny forpagtningsaftale med Laila og Peter til behandling på kommende bestyrelsesmøde.

 • Opfølgning på møde med Middelfart Sparekasse Strib afdelingen Nadia

BSR og HP har orienteret Nadia fra Middelfart Sparekasse omkring opsætning af det nye trådhegn på engen.

 • Ansøgning til fonde til formidling omkring engen og dyrene på engen.

HP oplyser, at der kan søges ved lokale fonde primo maj til formidling af dyre og planter på engen. Det er tanken, at der skal placeres plancher ved bænkesættende langs stien.

 1. Behandling af spørgsmål til hjemmesider fra webmaster Ib Møller Hansen
  • Ny portrætfoto af bestyrelsen til hjemmesiden

Der tages nye fotos af bestyrelsen efter konstitueringen efter den kommende generalforsamling til hjemmesiden.

 • Grundejerforeningen har for længst erklæret sig som ”Grøn forening – men skal der slås yderligere et slag for miljøet på foreningens hjemmeside og generalforsamlingen?

Bestyrelsen er åbent overfor kommende tiltag med medlemmerne omkring en mere grøn profil.

Det er bestyrelsen oplæg, at vores beplantning ikke fremadrettet skal vedligeholdes, her skal genre opstå naturlig diversitet til gavn for dyre og planter. Omkring slåning af græs ser bestyrelsen ikke behov for ændring af nuværende pasnings niveau.

 1. Bordet rundt

Ingen meddelelser fra bestyrelsens medlemmer.

 1. Eventuel herunder fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde

Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts på Færgegårdvej 59 ved Kristian

 • Invitation af Tove og Ole til vores generalforsamling?

Formanden har sendt invitation til Tove og Ole for deltagelse ved den kommende generalforsamling, hvor der kan tages afsked med dem efter mere end 40 år.

Underskrevet

K. Madsen – Henrik Poulsen – Bjarne Rasmussen
Jan Laursen – Thomas Marcher – Preben Svendsen

Dette indlæg blev udgivet i Møder, Referater. Bogmærk permalinket.