Nyhedsbrev nr. 3 2019

Årets gang – nyhedsbrev 3 2019

I skrivende stund nærmer vi os udgangen af 2019.

2019 adskiller sig en del set i forhold til 2018. I 2018 oplevede vi en rekord varm sommer, hvor eksperter talte om klimaforandringer. I 2019 oplever vi det modsatte, idet vi nu får en ret normal sommer med periodevis regn og blæst.

I oktober slår vi endnu en rekord, idet det er det vådeste efterår, der er registreret siden målingerne begyndte i 1874. Den samlede nedbørsmængde der er målt efterårsmånederne september, oktober og november, er 349 millimeter.

Den 31. august 2019 blev det meste af Nordfyn ramt af et voldsom regnvejr som efterfølgende er registreret som et skybrud. I Strib fald der mere end 90 mm i løbet af dagen.  På billedet ses høj vandstand i åen på engen.

Ved mange parceller på Færgegårdvej løb vand fra vejen direkte i garagen, idet vejbrøndene slet ikke kunne klare den store regnmængde. Engen var nærmest omdannet til en stor sø. På billedet ser vi Arne Andersen der måler regnvejrsmængde i haven på Færgegårdvej 35.

 Engen

I sommer har vi kunne følge de 16 lam der blev født i det tidlige forår. Flere af moderfårene nedkom med 3 lam. Så for dyrene på engen har det været en rigtig god sommer med meget græs.

I september havde bestyrelsen et opfølgende møde med Rasmus Dalhoff Skaar, Middelfart kommune Natur & Miljø, om plantevæksten på engen.

Hvorvidt at plantevæksten er retableret efter den meget tørre sommer i 2018, vil vi først kunne se når dyrebestanden bliver reduceret til det aftalte antal med 6 moderfår en vædder og de tre heste. Det er aftalt at Peter reducerer dyrebestanden i efteråret efter slagtning af lammene.

På mødet med Natur & Miljø blev der desuden drøftet tilladelse til opførelse af nyt dyreskjul ved overløbsbassinet. Placeringen af dyreskjulet bliver på selve engområdet. Natur & Miljø har inddelt engen i overdrev omkring bækken og eng op imod Strib Landevej. På Engområdet vil man godt kunne give en tilladelse til opførelse af det nye dyreskjul. Det oplyses dog, at der skal foretages en høring af de nærmeste naboer. I den sammenhæng er det Færgegårdvej 7 og 11 som ligger inden for 50 m fra det nye dyreskjul.

Fredag den 6. december sendte Laila og Peter alle lammene til slagtning.

Her den 23. november konstaterede en forbipasserende på stien, at haler og manker på hestene var klippet. Det er anden gang det sker, hvorefter Peter anmeldte det til politiet som hærværk. Det er helt uforstående, at nogen kan få sig til at klippe halen af hestene. Halen for hesten bruges til at holde fluer væk. Hestehaler og manker vokser meget langsomt.

Indhegning og dyreskjul på engen

Bestyrelsen har besluttet, at der skal opsættes nyt trådhegn på engen og dermed har bestyrelsen også erkendt – og opgivet – at få tilsagn omkring økonomisk støtte fra fonde til ny indhegning.
Det nuværende hegn er i en sådan tilstand, at det ikke længere kan holde dyrene inde på engen. Der er derfor indgået aftale med PODA hegn Fyn om levering af nyt trådhegn som består af 5 højspændte tråde som bliver monteret på runde 8-10 cm Rubini pæle. Dertil kommer brug af hjørnestolper på 12-14 cm. Der bliver etableret en elektrisk tilslutning til et Elphantboks. Den nye Elphantboks bliver placeret ved Færgegårdvej 59. Her er der kort afstand til 230 volt tilslutning.

Ved begge runddeler med bænke skal der ifm oprydningsdagen opsættes brædder på pælene, hvilket sikrer, at forbipasserende  ikke får stød ved fodring af dyrene, som bedst sker med brød og gulerødder.
På trådhegnet bliver det markeret, at der er strøm i trådhegnets 5 tråde.

Der arbejdes med nedtagning af det gamle hegn

Her søndag den 8. december tog bestyrelsen så fat i nedtagning af den første del af det gamle trådhegn langs stien. Således får PODA hegn mulighed for at få opsat den første del af trådhegnet uden dyr. Opsætningen af det nye trådhegn påbegyndes mandag den 16. december. Den nye indhegning forventes færdig til jul. Samlet pris for det nye trådhegn er ca. 48.000 ekskl. moms.

Indhegning bliver inddelt i tre delområder således, at det bliver muligt at adskille får og heste i den periode, hvor der bliver født nye lam. Der opsættes galvaniserede låger, så det er let at adskille dyrene.

Bebyggelsen ved Grønningen

Den nye bebyggelse “Grønnelunden” ved Grønningen blev klar til indflytning søndag den 1. december, Det forlyder, at der er udlejet 22 af 24 lejligheder, så det må siges at være ret attraktivt.
Som det fremgår af billedet, er entreprenøren i gang med sikring af skråning med et geonet som skal holde på muldjorden.
Ved det store regnvejr/skybrud den 31. august skyllede en stor del af skråning ud på græsarealet på engen. Entreprenøren er i gang med retablering med fjernelse af sandet samtidig med opbygning af den nye skråning.

I den sammenhæng blev grundejerforeningen kontaktet af landinspektøren som oplyste, at der var opståen en fejl ved afsætning af den nye mur.

Muren er placeret ca. 1 m for tæt på skel. Middelfart kommune har krævet en ensartet skråning. Grundejerforeningens bestyrelse har derfor været i dialog med Søren Kildegaard som er en af de to ejere af bebyggelsen. Grundejerforening får en erstatning på 12.000 kroner for at en del af skråningen er på grundejerforeningens areal. Der bliver herefter udarbejdet en deklaration som bliver tinglyst med Middelfart kommune som påtaleberettiget. Det betyder, at det nuværende skel bibeholdes.
På skråningen bliver der plantet et grønt bunddække og på toppen skal der plantes en bøgehæk. Beboere på Færgegårdvej vil derfor ikke kunne se muren.
Det må siges at være ok.

 Rågekolonien i Egelunden

Bestyrelsen har modtaget tilladelse fra til Naturstyrelsen til regulering af råger i perioden fra 1. maj til 15. juni, Bestyrelsen aftalte at to gange Jørgen i vores grundejerforening skulle skyde de nye rågeunger. Jørgen og Jørgen har begge jagttegn og tilladelse til brug af salonriffel.
Efter jagttidens udløb meddelte de, at det ikke var lykkes at få skudt rågeunger. Observationen viste tilmed, at der ikke var råger i alle rederne. Det er derfor bestyrelsens vurdering at rågerne er søgt tilbage til Staurby skov eller andre redesteder.
I perioder ses der dog forsat store flokke af råger og måger på græsarealet på engen.

Organisatorisk ændring i bestyrelsen

Her den 1. november 2019 er Tove og Ole Møller fraflyttet deres hus Færgegårdvej 23 til den nye bebyggelse ved Klaveret i Strib. Tove og Ole har boet på Færgegårdvej 23 i mere end 40 år og har i den sammenhæng gennem årene været aktive i en række udvalg i grundejerforeningen. De har især været aktiv ved den årlige oprydningsdag, hvor de har lagt kælder til fællesspisning af pølser efter oprydningen. Ole har de seneste 8 år været medlem af bestyrelsen og beklædt forskellige tillidsposter, her senest som næstformand og sekretær. Bestyrelsen takker begge for deres store indsat.
Bestyrelsen har inviteret Tove og Ole til at deltage i den kommende generalforsamling.

Nyt bestyrelsesmedlem er Thomas Dueholm som er trådt ind som 1. suppleant. Bestyrelsen har herefter konstitueret sig således, at Thomas har overtaget næstformandsposten og formanden har overtaget sekretærposten.
Gennem hele året har bestyrelsen inddraget begge suppleanter, Thomas og Preben, i bestyrelsesarbejdet for at de kunne få et godt indblik i bestyrelsens arbejdsopgaver.

Kommende opgaver for bestyrelsen

Bestyrelsen vil herefter arbejde videre med følgende opgaver hen over sommeren:

  • Afslutning af byggesagsbehandling med opførelse af nyt dyreskjul på engen.
  • Afslutning af opsætningen af nyt trådhegn på engen og nedtagning af det gamle trådhegn.
  • Indhentning af tilbud på nyt dyreskjul til behandling på den kommende generalforsamling.
  • Udarbejdelse af ansøgning til fonde til støtte til engprojektet ”formidlingstavler om dyr og planter på engen og overdrevet”.
  • Indkaldelse til generalforsamling fredag den 6. marts 2020 kl. 19.00 i Strib Sognegård
  • Udarbejdelse af ny forpagtningsaftale med Laila og Peter

Rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle

Kristian Madsen
Formand

Dette indlæg blev udgivet i Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.