Referat fra bestyrelsesmøde dec. 2019

Strib 4.12.2019

Referat fra bestyrelsesmødet ved Henrik på Færgegårdvej 5

  Tirsdag den 3.12.2019 kl.18.00 – 21.00

                            Mødedeltager:
………………….Kristian Madsen (KMA)
                            Bjarne Storm Rasmussen (BSR)
                            Jan Laursen (JL)
                            Henrik Poulsen (HP)
                            Preben Svendsen
                           Thomas Dueholm
                           Ole Møller (OM) 

Alle mødt:                                          

 1. Underskrivelse / godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 30.09.2019

Referat godkendt og underskrevet

 1. Konstituering af bestyrelse

I forbindelse med Tove og Ole Møllers fraflytning fra grundejerforening, er Ole Møller trådt ud af bestyrelsen. Thomas Dueholm er i den sammenhæng, som 1. suppleant, trådt ind som bestyrelsesmedlem i grundejerforeningens bestyrelse.

Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende vis:

 • Formand og sekretær Kristian Madsen
 • Næstformand Thomas Dueholm

Den øvrige konstituering af bestyrelsen er uændret.

 1. Status regnskab

Kassereren fremlagde regnskabsstatus, hvor alle udgifter er medtaget til dato. De samlede udgifter er 129.867,33 og følger dermed det godkendte budget. Der er enkelte kontingenter som er udestående. Der er rykket for udesstående kontingenter.

Kassereren fremlagde desuden forslag til budget 2020. Bestyrelsen drøfter budget 2020 på det kommende bestyrelsesmøde den 23. januar.

 1. Status grønne arealer

Aktiviteter der udføres af grundejerforeningens gartnere, er afsluttet for indeværende sæson. Grundejerforeningens maskinpark er efterset og smurt og dermed klar til den nye sæson 2020. Traktoren kan p.t ikke starte, hvilket skyldes manglende brug. Traktoren skal bruges ved nedtagning af hegn på engen. Traktoren forsøges startet med startkabler, hvis det ikke lykkes, sendes traktoren til reparation.

Bjarne kontakter Middelfart gartner for at få afklaret følgende:

 • Manglende årlig slåning af skråningen ved Røjlemosevej
 • Reparation af trappen ved stien ved Jacob Gades Vej til Sofiendalvej ved Super Brugsen
 • Nedlægning af trappen ved gangtunnel ved Ny Billeshavevej ved Carl Nielsens Vej. Trappen er i dårlig tilstand.

Der er malet graffiti på skraldespande langs ringstien og transformer som er placeret ved vores redskabsskur på legepladsen ved Carl Nielsens Vej

 1. Status legepladser

Net og banemarkering til beach volley nedtages og placeres i redskabsskur. De små mål på legepladser placeres i redskabsskuret. Der udover er der ikke yderligere at tilføje til legepladsernes tilstand.

Det skal undersøges om der er krav til eftersyn af legepladser. Sikkerhedsstyrelsen er myndighed som godkender legeredskaber. Det er Middelfart kommunes tekniske forvaltning, der skal foretage vurdering af om en legeplads er privat eller offentlig. Er legepladsen offentligt tilgængelig er reglerne fastlagt i ”Bygningsreglementet”. Der er offentlig adgang til begge grundejerforeningens legepladser. Det er dermed kommunens tekniske forvaltning, der skal give byggetilladelse til ændringer af legepladsen. Ved telefonisk kontakt til Middelfart Kommunes teknisk forvaltning er der modtaget oplysning om, at det er Claus Junker som er den, der har aktuel viden om eftersyn mv af legepladser i kommunen. Claus kan kontaktes på telefon 23 64 9515. Kristian kontakter Claus Junker for afklaring af årligt tilsyn og eventuel krav til forsikring.

 1. Opfølgning på engprojektet
  • Opfølgende på mødet med Middelfart kommune Natur og Miljø

Der er ikke yderlige at tilføje efter mødet med Natur og Miljø i september.

Peter har oplyst, at alle lam skal slagtes fredag den 6. december. Dertil kommer, at der bliver reduceret i bestanden af moderfår. Der tilgår ny vædder for at få tilført nye gener. Der vil derefter være 6 moderfår, de to islandske heste og den gamle shetlandske pony.

Her den 23. november observerede Peter, at halerne var klippet på alle tre heste. Dertil kommer klipning af manker på de to islandske heste. Klipningen er anmeldt som hærværk til Fyns Politi. Hændelsen er omtalt i den lokale presse og TV. Et gæt er at hår fra hestehaler muligvis bruges til fremstilling af smykker.

 • Behandling af byggeansøgning om tilladelse til opsætning af dyreskjul

Grundejerforeningen afventer høring af de nærmeste naboer på første vænge på Færgegårdvej i forbindelse med opførelse af nyt læskur til dyrene på engen.

 • Opsætning af Poda hegn (trådhegn på engen) jf. tilbud

Poda hegn oplyser, at de forventer at påbegynde opsætning af nyt hegn den 11. december. Arbejdet vil have en varighed på ca. en uge. Peter vil gerne der bliver opsat en låge ved Kirkestien ved det gamle dyreskjul. Bestyrelsen godkender ekstra låge.

Det afklares om el-hegnsudstyr Elephant er en del af tilbuddet fra Poda Hegn.

Det eksisterende hegn langs skel til Grønnelunden er nedtaget og arbejdet med retablering af skråningen er i gang. I den sammenhæng har landinspektøren oplyst, at der er sket en fejl ifm afsætning af betonmuren, så skråningen skal placeres inde på grundejerforeningsareal. Arealet hvor skråningen bliver placeret er samlet ca. 200 m2. Grundejerforeningen og ejerne af Grønnelunden har indgået aftale om en erstatning til grundejerforeningen på 12.000 kroner. Det nuværende skel bibeholdes. Der bliver udarbejdet deklaration, hvor Middelfart kommune er påtale berettiget. Deklarationen tinglyses. Skråningen sikres med et geo-net til at fastholde mulden. Herefter bliver der plantet en bøgehæk på toppen og bunddække på skråningen. Grundejerforeningen får her efter et grønt look til Grønnelunden.

 • Underskydning for underføring af elkabel ved Færgegårdvej 59

SME er kontaktet for at udføre underskydning af tom-rør til underføring af elkabel til det nye trådhegn der bliver opsat. Det er vigtigt, at der bliver etableret strøm i hegnet. Underskydningen er ca. 6 m. Grundejerforeningen graver selv huller på begge sider af stien forud for underskydningen.

Grundejerforeningen indkøber ”ElephantM40-D” el-hegn pris ved Progrossisten er kr. 2450,50. Elephant el-hegnsboksen bliver placeret på garagen ved Færgegårdvej 59. Elforbruget afregnes med 500 kr. årligt.

 • Etablering af arbejdshold for nedtagning af det gamle trådhegn – Peter har tilbud at deltage.

Der skal etableres et arbejdshold der forud for opsætning af det nye hegn kan nedtage den løse tråd og brækkede pæle.

Søndag den 8. 12 2019 kl. 9.00 mødes bestyrelsen på Færgegårdvej 59 for nedtagning af løs tråd og knækkede hegnspæle, hvor det primært er langs ringstien.

Når det nye hegn er opsat, skal der udføres komplet nedtagning af det gamle hegn. Det kan eventuel ske ifm oprydningsdag primo april. Det kan også udføres i løbet af vinteren.

 • Udarbejdelse af ny forpagtningsaftale.

Der skal udarbejdes ny forpagtningsaftale med Laila og Peter med udgangspunkt i den nye bestand af dyr der er aftalt med Middelfart kommune Natur og miljø. Formanden udarbejder udkast som sendes til høring ved bestyrelsen.

 • Opfølgning på møde med Middelfart Sparekasse Strib afdelingen Nadia Brønserud

Bjarne og Henrik aftaler afholdelse af møde med Afdelingsdirektør Nadia Brønserud for at orienterer Middelfart Sparekasse omkring status på ”Engprojektet”. Middelfart Sparekasse har bidraget med støtte fra julekoncert 2018 med 27.000 kroner. Pengene bruges til fornyelse af indhegningen.

 • Ansøgning til fonde til formidling omkring engen og dyrene på engen.

Bestyrelsen har opgivet at få fondsmidler til fornyelse af trådhegnet på engen. Det er dermed besluttet, at grundejerforeningen selv afholder udgifter til nyt trådhegn.

Henrik arbejder videre med ansøgning til fonde om midler til formidling som omhandler opsætning af plancher ved bænkesættene langs ringstien. Plancherne skal beskrive arealets planter og de dyr som græsser på engen samt den grønne profil som grundejerforeningen arbejder med.

 1. Behandling af spørgsmål til hjemmesider fra webmaster Ib Møller Hansen
  • Jeg vil foreslå, at bestyrelsen får taget nye ensartede portrætfoto til hjemmesiden

Efter afholdelse af generalforsamlingen bliver der tages nye ensartede portrætfotos som lægges på hjemmesiden.

 • At bestyrelsen får kigget på, hvad som eventuelt skal revideres eller måske ligefrem slettes på hjemmesiden.

Bestyrelsen får til opgave at gennemgå indholdet på hjemmesiden, herunder fremkomme med forslag til dele som fjernes.

Der er nok brug for en restrukturering af hjemmesidens arkiv.

Der skal oprettes ny overskrift ”Grøn profil/bæredygtighed”

På det kommende bestyrelsesmøde ultimo januar besluttes det endeligt.

 • Om bestyrelsen ønsker, at der på foreningens hjemmeside linkes til Strib Lokaludvalgs hjemmeside (strib.nu).

Bestyrelsen godkender, at der etableres link til lokaludvalgets hjemmeside. Link udføres af vores Webmaster Ib.

 • Om Middelfart kommunes lokaludvalg ser man på Middelfart.dk (den er der linket til)- skal linket fortsætte?

Ja – linket må gerne fortsætte, således, at der bliver link til grundejerforenings hjemmeside både fra Middelfart kommunes foreningslink.

 • Grundejerforeningen har for længst erklæret sig som ”Grøn forening”, har ikke brugt pesticider og kunstgødning i mange år – men skal der slås yderligere et slag for miljøet på foreningens hjemmeside?

Grundejerforeningen vil skal fremadrettet arbejde videre med den grønne profil, herunder at der ikke bruges pesticider til sprøjtning og kunstgødning. Tilsvarende skal der kun i beskedent omfang foretages rydning af beplantning. Beplantningen må gerne vokse uforstyrret. Der vil dog i et vist omfang skulle lyttes til ønsker fra beboer der gerne vil have mere lys ind i haverne. Bestyrelsen udarbejder et oplæg til hjemmeside, hvor der skal være en ny overskrift ”den grønne profil”. Bestyrelsen vil i den sammenhæng lytte til de forslag der kommer fra Middelfart kommune omkring ”bæredygtighed”. Kommunen har nedsat arbejdsgruppe som skal arbejde med forslag ifm det afholdte lokaludvalgsmøde i Strib.

 • Hjemmesiden annoncerer med ”Pu i pose” og bestyrelsen har opsat skilte ved legepladserne. Har disse signaler haft nogen effekt

Det er bestyrelsens overbevisning, at det har en god effekt med brug af skilte som viser, at det ikke er ok at efterlade hundelort på de grønne arealer som bruges til fodboldbaner og legepladser. Det er bestyrelsens vurdering, at der ikke skal opstilles yderligere skraldespande og skilte. Så det er rimelig let at komme af med ”Pu-posen” i skraldespanden.

 1. Godkendelse af ny forsikringsaftale med Topdanmark

Grundejerforening har modtaget nyt tilbud på forsikringstilbud fra Topdanmark. Forsikringsaftalen gælder 5 år med et årligt beløb på 2902 kroner. Forsikringen bliver reguleret efter pristalsindekset.

Forsikring indeholder ansvarsdækning som dækker indhegning på engen og uheld på legepladsen. Der er ikke særlige krav til tilsyn med indhegning og legepladser.

Bestyrelsen accepterer det modtagne forsikringstilbud. Formanden sender accept til Topdanmark.

 1. Fastlæggelse af generalforsamling fredag den 6. marts 2020 i Sognegården i Strib

Der er enighed om afholdelse af generalforsamling fredag den 6. marts kl. 19.00 i Sognegården. Ole har reserveret Sognegården.

Revision af regnskabet foreslås afholdt 30. januar 2020 kl. 19.00 ved Henrik. Forud for revision kontaktes VL-bogføring for udarbejdelse af årsopgørelse med tilhørende status på aktiv og passiver. Henrik kontakter grundejerforenings revisorer Varny Snejbjerg og Kurt Dahl.

 1. Bordet rundt

Der er den 5. september fra Nancy Dahl Færgegårdvej 69 modtaget ”Byggeriet på engen og gadelamper”

Det er Nancys opfattelse, at der er tendens til lysforurening.

Det er bestyrelsen holdning, at der ikke er lysforurening. Gadebelysningens lamperne er udskiftet til LED, hvormed der dermed er lavt strømforbrug. Det er vigtigt, at beboer kan færdes rundt på fortov og stien uden risiko for fald mv. I forvejen er der en del ujævne fortov, så der er brug for lys. Bestyrelsen vil dog gerne viderebringe spørgsmål til Middelfart belysningsselskab om der i den nye belysning er indbygget reduktion af lysstyrken en del af natten.

Nancy har været i dialog om belysning ved Grønnelunden. Nancy vil gerne have reduceret belysningen ifm byggeriet. Der er efterfølgende oplyst at det ikke er muligt at reducere belysningen, idet der er fastlagt krav i loven omkring arbejdsmiljø. Når byggeriet er færdig bliver der etableret en standard gadebelysning.

Der er den 18. november fra Nancy Dahl Færgegårdvej 69 modtaget ”en anmodning om ny-tækning i øko” til grundejerforenings bestyrelse

Anmodningen går på mere øko og bæredygtighed. Herunder at nedfaldne blade forbliver i området. Ydermere vil Nancy foreslå at blade bliver placeret på grundejerforeningens græsområder.

Det er bestyrelsen holdning at blade mm. Skal forblive på de grønne arealer. Men det er ikke hensigtsmæssigt, at de enkelte beboere, kører deres nedfaldne blade til de grønne arealer. Det kan betyde, at der placeres mere end blade på de grønne arealer. Bestyrelsen fastholder, at de enkelte parceller har mulighed for aflevering af nedfaldne blade til kommunens genbrugsplads. Her bliver de behandlet sammen med det grønne som efterfølgende kan hentes som dækmuld. Derudover afventer bestyrelsen, at der kommer forslag fra arbejdsgrupper omkring bæredygtighed.

Fældning af birketræer langs stien ved fodboldbanen ved Stribgårdvej 75

Tage Mouritzen har forespurgt om grundejerforening vil fælde en del af de høje birketræer som giver meget skygge i deres have Stribgårdvej 75. Bjarne kontakter Tage for besigtigelse.

Tove og Ole Møller er fraflyttet grundejerforeningen.

Bestyrelsen tog afsked med Ole efter at han og Tove er  fraflyttet deres mangeårige adresse på Færgegårdvej 23. Begge har igennem 42 år været engageret i grundejerforening med deltagelse i bestyrelsesarbejdet i sportsudvalg, festudvalg og her de senest 8 år i bestyrelsen. Stor tak for indsatsen.

 1. Eventuel herunder fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde torsdag den 23. januar 2020 kl. 19.00 ved Kristian på Færgegårdvej 59.

Revision ved Henrik Færgegårdvej 5 torsdag den 30. januar kl. 19.00.

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.