Formandens beretning for 2018

Strib den 2. marts 2018

Formandens beretning for året 2018 er sammensat af følgende hovedemner:

1. Konstituering af bestyrelse og fordeling af arbejdsopgaver
2. Kontakt til Middelfart kommune
3. Etablering af ny TREFOR transformer ved Røjlemose Vej
4. Grundejerforeningens hjemmeside
5. Engen
6. Ny bebyggelse ved Grønningen
7. Emner til behandling i 2018
8. Afslutning

1. Konstituering af bestyrelse og fordeling af arbejdsopgaver
 Efter generalforsamling den 28, marts 2018 har bestyrelsen konstitueret sig med fordeling af arbejdsopgaver
 Formand Kristian Madsen – ansvar: leder bestyrelsesarbejdet med afholdelse af møder og kommunikation
 Næstformand og sekretær Ole Møller –ansvar: leder bestyrelsesmøder i formandens fravær, dertil kommer udarbejdelse af referat fra møder.
 Kasserer Henrik Poulsen – ansvar: for grundejerforeningens økonomi og bogføring.
 Bjarne Storm Rasmussen – Ansvar: for de grønne områder, herunder ledelse af gartner teamet og kontakt til Middelfart kommunes gartner afdeling
 Jan Laursen – ansvar: for legepladser, herunder gennemførelse af vedligehold af legepladser
Der er i løbet af 2018 afholdt bestyrelsesmøder hver anden måned, hvilket kan henføres til, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer i det store hele selv kan foretage de nødvendige disponeringer inden for deres eget ansvarsområde.

2. Kontakt til Middelfart kommune
Bestyrelsen har fortsat god kontakt til Middelfart kommunes ansvarlige for de grønne arealer som er Dan Jensen.
Der er gennemført beskæring af træer på Billeshavevej og mindre grad langs stamveje til Stribgårdvej og Færgegårdvej.

Dertil kommer, at Middelfart kommunes muligvis har en plan for plantning af nye træer langs Billeshavevej.  Om det bliver i 2020 er uklart. Der er dårlig belysning, hvilket er årsagen til nye træer.

3. Etablering af ny TREFOR transformer ved Røjlemose Vej
Etablering af ny transformer på det grønne areal ved Røjlemose Vej er gennemført og grundejerforening får her 17.702 kroner i erstatning af TREFOR. I den sammenhæng skal der gennemføres tinglysning, som kræver at godkendelsen/tilladelse gives af bestyrelsen og generalforsamling. Med den baggrund har bestyrelsen fremsat forslag til behandling af generalforsamling.
Jf. landinspektøren som varetager tinglysningen er det blev meget rigid at få gennemført tinglysning. Bestyrelsen overvejer opdatering af vores vedtægter således, at bestyrelsen og formanden bemyndiges til at give fuldmagt til gennemførelse af tinglysning.

4. Grundejerforeningens hjemmeside
Igennem de senest 3 år har Ib Møller Hansen arbejdet med omstrukturering af vores hjemmeside. Hjemmesiden er fuld opdateret med en de relevante historiske dokumenter og blade fra vores ”Grundstof” gennem foreningen lange 45. årige historie.

Det er bestyrelsens intention, at der skal lægges et nyhedsbrev på hjemmesiden der følger de fire årstider. Her vil bestyrelsen beskrive de aktiviteter, hvor der er behov for hjælp fra jer for at medvirke til at skabe et socialt tværgående samvær.

Målet med hjemmesiden er at vores medlemmer kan finde nyttige oplysninger omkring grundejerforeningens historie, virke og aktiviteter. Bestyrelsen ser gerne, at foreningsmedlemmer bliver mere aktive på hjemmesiden.

Det er ligeledes muligheden for at nytilflytter kan hente nyttig viden, inden de beslutter at køb hus i vores område.

Hjemmesiden markedsføres overfor kommunes ejendomsmæglere, hvor vi gerne ser, at de i salgsopstillinger henviser til hjemmesiden.

Bestyrelsen ser gerne, at alle medlemmer bruger hjemmesiden. Det kunne være til annoncering omkring nabohjælp, vængefester, bistand til hjælp med pasning af børn mv.

Bestyrelsen ser gerne, at der etableres godt fælleskab på de enkelte vænger.

Bestyrelsen hører gerne fra jer alle om vi har ramt målet med informationerne på hjemmesiden.

Bestyrelsen har desuden drøftet, hvordan vi kan sikre en levende hjemmeside med vores Webmaster.

Bestyrelsen takker for den store indsat Ib har lagt i vores nye hjemmeside.

5. Engen
Bestyrelsen har igennem året arbejdet med at søge fonde som er anbefalet af Middelfart kommunes ”Fondracer”. Det har dog indtil videre vist sig, at grundejerforeningens formål falder udenfor en del fondes mål. Vi er jo ikke en forening som kan sammenlignes med Strib i bevægelse eller en sports forening.

Middelfart Sparekasse afholdt julekoncert, hvor alle indtægter tilfaldt engprojektet, så grundejerforeningen modtog 27.000 kroner.
Bestyrelsen er desuden i dialog med Lokaludvalget omkring indpasning af engprojektet i det kommende skolespor. Der etableret en officiel hjemmeside med navnet ”Spor.dk”, som er en læringsrute til brug for de større klasser i kommunens skoler. Her vil bestyrelsen gerne sikre at kirke-/Skolestien og stien til bycenteret ved Super Brugsen bliver en del af den nye skolesti.

                                                                                  Tør sommer i 2018

Engen er et stykke unikt areal, der er benævnt som et overdrev. Arealet er en del af det jordareal der tilhørte Stribgården. Engen blev tilskødet til grundejerforeningen i forbindelse med udstykningen af parceller på Færgegårdvej, Stribgårdvej, Carl Nielsens Vej og Jacob Gades Vej og har en størrelse på 5½ tønder land, hvilket svarer til godt 25.000 m2. Engen og de øvrige 50.000 m2 blev tilskødet grundejerforeningen i 1974.

Bestyrelsen har desuden afholdt møder med Middelfart Kommunes Teknik- og Miljøafdeling omkring tilladelse til etablering af nyt dyreskjul til dyrene på engen. I den sammenhæng ønsker Middelfart Kommunes Miljøafdeling, at der skal være et mindre dyretryk (antal dyr)  på engen, så de mange planter som kan registreres på et overdrev, får bedre livsbetingelser.
Det er kommunens opfattelse at græsset bliver gnavet for langt ned. Det er derfor bestyrelsen vurdering, at kommunens ønsker/krav bliver en halvering af det nuværende dyrehold 2 heste, 5-6 får og 2 kalve. Bestyrelsen skal herefter i dialog med vores dyreholder Laila og Peter omkring en opdatering af den nuværende skriftlige aftale fra 2006.
Bestyrelsen har en rigtig god dialog med Laila og Peter omkring dyreholdet på engen, herunder at heste og får bliver separeret fra hinanden i forbindelse med at fårene læmmer.


Årets første lam 2019

Det nuværende hegn og huset tilhører Peter og Laila Christiansen. Det er dermed også Peter og Laila der udfører vedligeholdelse af hegn og huset for egen regning. Bestyrelsen har besluttet, at dyreholder alene skal varetage dyrevelfærden og grundejerforeningen varetager vedligehold af hegn og dyreskjul.

Laila og Peter og bestyrelsen er enige om følgende punkter:

• Der er opsat bræddehegn ved runddeller med bænke ved stien fra Super Brugsen Der opfordres til at fodring foregår ved runddeller med bænke.
•Strøm til trådhegnet og vand betales af SGA og skal være tilsluttet og effektiv.
• Fårene klippes i maj måned
• STGR hjælper med reparation af hegnet, hvor der indkaldes til en hegnsdag. Her får medlemmer lejlighed til at give en hånd med til nedboring af nye pæle.
• Slåning af engen for tidsler og brændenælder medio juni inden sommerferien.
• STGR hjælper med hegnsopsyn, så dyrene forbliver inde på engen.
• Grundejerforeningens gartnerteam hjælper med oprydning på engen med fjernelse af affald der bliver kastet ind på engen.

Der er desuden sendt ansøgning Til Middelfart Kommune om opførelse af nyt dyreskjul til dyrene.
Det er bestyrelsen ønske, at det skal opføres ved overløbsbassinet, hvor der bliver bedre mulighed til at få adgang til at følge dyrene på tæt hold.
Det er ideen, at der skal opsættes formidling om dyrene og bænke på det grønne areal mellem bassinet og Strib Landevej.
Middelfart kommunes teknik- og miljøafdeling er af den opfattelse, at der fortsat skal være dyr på engen.
Tilladelse til nyt dyreskjul kræver høring i 4 uger ved de nærmeste naboer inden for 50 meters afstand.

Bestyrelsen har erkendt, at det nuværende hegn ikke er stabilt nok til at holde dyrene inde på engarealet. Der er et samlet hegnslængde på ca. 1.400 m.
Bestyrelsen håber, at det vil lykkes at finde sponsorer, når der skal opsættes nyt tidsvarende hegn som f. eks kan være et ”Texas hegn”, hvor der er to vandrette rundstokke forbundet med de enkelte pæle og et trådnet.
Udskiftningen af hegnet er planlagt som fase 2 efter etablering af dyreskjul.
Bestyrelsen vil desuden prioriteret, at der opsættes nyt Texas hegn langs stien fra Super Brugsen til Kirke-/Skolestien, hvilket er ca. 700 m. Nyt Texas hegn beløber sig til ca. 180.000 svarende til 248 kroner pr. meter.

For at det skal lykkes at få sponsorer til at bidrage, er det vigtigt, at bestyrelsen afsætter økonomiske midler til engen som primært skal være til vedligehold af hegn. Bestyrelsen er derfor nået til den konklusion, at for at kunne fastholde et dyrehold skal der foretages en fordeling af de samlede omkostninger. Det er dermed overskueligt for grundejerforening at tage del i overtagelse af hegn og dyreskjul til dyrene skjul.

I 2019 har bestyrelsen afsat økonomiske midler til engen.

Bestyrelsen har derfor drøftet med Laila og Peter, at der planlægges, afholdelse af ”engdag”, hvor medlemmer kan hjælpe med vedligeholdelse af hegnet rundt om engen.

Hegnet vil dermed være Grundejerforeningen bidrag fremadrette. I det kommende budget 2019 har bestyrelsen afsat midler til vedligehold af hegnet.

Fodringen er et tilbagevendende problem, idet dyrene hænger langt ind over hegnet. Strømmen har åbenbart ikke den helt stor effekt på fårene.

Tidsplan for etablering af nyt hegn og dyreskjul vil være 3-4 år alt efter økonomisk tilskud fra fonde.

6. Ny bebyggelse ved Grønningen
“Grønningen” er de 17 boliger der er opført på arealet mellem engen og Strib Landevej. I lokalplanen må der opføres samlet 24 boligenheder. Boligforeningen har frasolgt den resterende del af arealet til privat invester fra Odense.

Opførelse af de første lejeboliger på 84 m2 er i fuld gang. I den sammenhæng skal der opføres 5 boligenheder med 3 lejeboliger på en nyopført betonmur. Muren har fået betegnelsen “Stribs Grædemur”. Der bliver dog fyldt jord op langs muren ind imod engen.

Bebyggelsen forventes indflytningsklar den 1. december 2019 Alle afstandskrav til naboarealer er overholdt, så der har ikke været behov for dispensation.
På planchen ved indkørsel til byggepladsen ses en oversigtsplan af hele bebyggelsen.

7. Emner til behandling i 2019
 • Deltagelse i lokaludvalget foreningsmøde den 23. februar
 • Fremsendelse af ansøgninger til fonde til gennemførelse af engprojektet
 • Opsætning af nyt dyreskjul, med hjælp fra Middelfart kommunes Produktionsskole
 •Ansøgning til Middelfart Kommune om  bidrag til fitness redskab og borde bænke fra Middelfart produktionsskole

8. Afslutning

Sluttelig vil jeg sig tak til bestyrelsen, gartner- og træfældningsteamet. Der har været et rigtigt godt samarbejde i bestyrelsen omkring de forskellige opgaver.

Ordet gives herefter videre til dirigent til kommentering af beretningen.

Dette indlæg blev udgivet i Beretninger. Bogmærk permalinket.